Veileder

AFP og tariffavtale

Er arbeidsplassen registrert som bundet av tariffavtale og de ansatte riktig registrert i Arbeidstakerregisteret? Er du i tvil, les videre!

Publisert 21.08.13

AFP er en tariffavtalt rettighet for alle arbeidstakere i bedrift som har minst én tariffavtale med AFP gjort gjeldende. Det er krav om at arbeidstaker har vært ansatt i tariffbundet bedrift i syv av de siste ni årene ved fylte 62 år, inklusive ved og i de siste tre årene forut for uttak av AFP. For øvrige vilkår vises det AFP-ordningens hjemmeside, se afp.no

Vilkårene ovenfor må kunne dokumenteres, hvis ikke vil retten til AFP bortfalle. Spesielt viktig er kravet om sammenhengende ansettelse de siste tre årene. En liten periode her hvor bedriften ikke har registrert riktig medfører at arbeidstaker vil kunne få avslag på sin AFP-søknad.

Kravet om ansettelse i tariffbundet bedrift kontrolleres ved at Fellesordningen for AFP sjekker søkerens ansettelseshistorie. Har bedriften(e) vedkommende har vært registrert ansatt ved i Arbeidstakerregisteret også samtidig vært tariffbundet.

Det er derfor avgjørende at arbeidsgiver til enhver tid sørger for at de nødvendige opplysninger er registrert i NHOs avtaleregister og i Arbeidstakerregisteret.  "Fellesnevneren" er registrering på det som i registersammenheng benevnes som "Organisasjonsnummer bedrift", som er underenhet til den den juridiske enheten "Organisasjonsnummer" (foretaksnummeret til arbeidsgiver). Det kan være mange "Organisasjonsnummer bedrift" under samme Organisasjonsnummer (foretaksnummer).

Hvorfor benytter vi denne definisjonen av tariffbundet bedrift? Hvorfor kan ikke tariffavtalen være gjeldende for hele selskapet (den juridiske enheten som formelt er arbeidsgiver)? Svaret er at et foretak, f eks et aksjeselskap, kan drive mange bedrifter som både er lokalisert forskjellige steder innen samme eller forskjellige bransjer. En annen ordning enn dagens vil medføre at tariffavtale på en bedrift ville innebære at også de øvrige bedriftene i selskapet ble tariffbundet selv om det ikke er noen organiserte arbeidstakere der.

På den kvarttalsvise premieinnbetalingen til Fellesordningen fremgår det hvilke ansatte det kreves premie for som omfattet av ordningen. Selskapet kan her enkelt sjekke om alle ansatte/bedrifter selskapet mener er tariffbundet er med i ordningen.