Bakgrunn

Allmenngjøring av tariffavtaler

NHO er for et seriøst arbeidsliv. Allmenngjøring av tariffavtaler kan være et hensiktsmessig verktøy for å sikre at utenlandske arbeidstakere ikke blir utnyttet ved at de tilbys urimelig lave lønninger og uverdige forhold for øvrig. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandardene skal selvsagt være den samme for alle.

Publisert 21.08.13

I forbindelse med inngåelsen av EØS-avtalen fikk vi i 1993 lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i bedrift som faller inn under virkeområdet til tariffavtalen som minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift, besluttet av en nemnd (Tariffnemnda) hvor også arbeidslivets parter er med.

Nemnda kan allmenngjøre hele eller deler av tariffavtalen, typisk bestemmelser om minstelønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og losji.  

Hensikten med allmenngjøringsordningen er å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette skal etter lovgivers uttalelse sikre utenlandske arbeidstakere mot urimelige, eller uakseptable, lønns- og arbeidsvilkår.

Det er bare de store arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som kan fremme krav om allmenngjøring av en tariffavtale. Kravet må begrunnes og dokumenteres av den som fremsetter kravet.

NHO er for et seriøst arbeidsliv og selvsagt tar vi avstand fra enhver utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. På den annen side er vi av den oppfatning at erfaringene med dagens allmenngjøringsordning tilsier at det bør utredes alternative måter å sikre utenlandsk arbeidskraft mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. En allmenngjort tariffavtale gjelder ikke bare for utenlandske arbeidstakere, men også for alle øvrige ansatte i alle bedrifter – organiserte som uorganiserte – innen bransjen som den allmenngjorte tariffavtalen dekker. En allmenngjøring er derfor en sterk regulering av en hel bransje, og den kan ha "smitteeffekter" overfor nærliggende bransjer.

NHO mener hensikten med allmenngjøringsordningen kan oppnås med for eksempel lovfastsatte minstelønninger, slik som det er i de fleste andre land. Det kan ikke være slik at enhver betaling under den enkelte tariffavtales minstelønninger er "sosial dumping". Tariffavtalenes lønnssatser er forhandlet frem med en annen begrunnelse enn hva som skal anses om akseptable lønns- og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft som oppholder seg midlertidig i Norge.