Hva er et mellomoppgjør?

I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen etter mellomoppgjøret i 2015. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 18.01.17

Et mellomoppgjør innebærer forhandlinger om lønnsregulering for medarbeidere som er omfattet av tariffavtaler med såkalt "annet års reguleringsklausul".

Forhandlingene i mellomoppgjøret føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Det er med andre ord disse forholdene som har betydning for hvor stort lønnstillegg partene kommer frem til for 2017.

Dersom LO og NHO ikke kommer til enighet, har partene anledning til å bruke streik eller lockout som virkemiddel.

Mellomoppgjør omhandler kun lønn, mens hovedoppgjør kan omfatte alle bestemmelser i overens­komsten eller nye tema som en av partene ønsker å regulere.