TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

Nina Melsom

Direktør for tariff og medlemstjenester, Nina Melsom. (Foto: Moment studio)

Publisert 20.02.17

Lønnsoppgjøret

- Norge er fortsatt i en krevende omstilling. Den viktigste jobben nå er å beholde og skape nye arbeidsplasser. Derfor må årets lønnsoppgjør være ytterst moderat, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Årslønnsveksten fra 2015 til 2016 er anslått til om lag 2 prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten for gjennomsnittet av de to gruppene er foreløpig anslått til 1¾-2 prosent, som en følge av at funksjonærandelen gikk ned fra 2015 til 2016.

Dette ligger under anslått årslønnsvekst i hovedoppgjøret 2016 som lå på 2,4 prosent.

­- Den lave lønnsveksten viser at partene, både sentralt og lokalt, har vært sitt ansvar bevist og bidratt til ansvarlighet gjennom mindre kostnadsvekst og til å gjøre omstillingen mindre smertefull, sier Melsom.

Tett på frontfaget

- Tallene viser at det er store strukturendringer i arbeidsstyrken som trekker lønnsveksten ned, men veksten for den enkelte arbeidstaker har reelt vært høyere, og tett på normen fra frontfagsoppgjøret. Forklaringen på dette er at arbeidstakere i oljenæringen har mistet jobben og har fått annet arbeid med lavere inntekt, sier Nina Melsom.

Tallene fra TBU viser at det også i kommende lønnsoppgjør er viktig å tenke kostnader for å ivareta norske bedrifters konkurransekraft. Det er fortsatt overkapasitet i leverandørindustrien.

I TBUs rapport står det at virkningen av lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen på norsk økonomi, hvor investeringene falt med nær 15 prosent i 2015 og 2016, har blitt motvirket av svakere krone, lavere rente og ekspansiv finanspolitikk. Dette har bidratt til at veksten i etterspørselen fra Fastlands-Norge tok seg klart opp i 2016.

Videre står det at lav vekst i norske eksportmarkeder har sammen med mer tilfeldige forhold bidratt til at eksporten av tradisjonelle varer ifølge foreløpige tall gikk ned med over 8 prosent i 2016, til tross for bedringen i den kostnadsmessige konkurranseevnen.