Individuell vurdering

Individuell vurdering

I mange jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

Publisert 26.09.13

Lønnssystemer

I et lønnssystem må prinsippet for lønnstilleggene avklares. Skal tilleggene gis kollektivt, med vekt på likebehandling eller etter individuell vurdering med påfølgende differensiering?  Tariffavtaler kan gi begrensninger på hvilke løsninger som er mulig. 

Individuell vurdering av medarbeidere kalles både dyktighetsvurdering, prestasjonsvurdering og individuell vurdering. Medarbeideren vurderes med utgangspunkt i hvordan vedkommende fyller egen stilling og hvordan vedkommende gjennom adferd, personlighet og holdninger påvirker egen og andres jobbutførelse. 

Medarbeidere har ulik grad av frihet i hvordan de utfører arbeidet sitt. Alle kan påvirke hvilket tempo man arbeider i, men i stillinger som arbeider under stor frihet, og som måles på sluttresultatet mer enn daglig arbeidsinnsats, er påvirkningsmulighetene i tillegg knyttet til hvilke prioriteringer og valg den enkelte medarbeider gjør. Dette betyr potensielt større forskjeller i hvilke resultater som oppnås, noe som bør kunne avspeiles i lønn. 

Kriterier for å vurdere individuell dyktighet må være egnet til å måle atferd og personlig kompetanse som er av betydning for hvordan medarbeideren utfører jobben sin, og bør så langt det er mulig utarbeides i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Uansett må kriteriene være kjent for medarbeiderne.

Muligheten for å prestere godt og utvikle seg positivt avhenger i stor grad av om vedkommende er kjent med lederens forventninger og at vedkommende får jevnlig tilbakemelding om sine prestasjoner og arbeidsutførelse. Slike tilbakemeldinger er viktige uansett om man velger å knytte lønn til vurderingene.