Hva er formålet med reglene om Europeiske samarbeidsutvalg (ESU)?

Publisert 25.02.15

Hensikten med å lage et regelverk var å bedre de ansattes rettigheter til informasjon og konsultasjon i store bedrifter som har virksomhet i flere EØS-land. Det første EU-direktivet ble vedtatt i 1994, senere ble det erstattet med et nytt i 2009. Begge disse direktivene er innført i norsk rett via en avtale mellom LO og NHO, som senere er gjort gjeldende for alle gjennom en forskrift. Avtalen om ESU er tatt inn som tilleggsavtale VII til Hovedavtalen. Grunnen til at man vedtok et nytt direktiv var ønske om å klargjøre enkelte punkter i det gamle direktivet, samt ajourføre ordlyden utfra avgjørelser fra EU-domstolen om forståelsen av direktivet. Endelig var det et klart ønske fra EU om å opprette flere ESUer.