Dispensasjon fra eventuell streik

Fare for liv eller helse samt fare for betydelige materielle skader kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik. 

Dispensasjon kan bare innvilges dersom LO og NHO er enige. Illustrasjonsbilde.

Publisert 11.01.16

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller i konkurranseforhold mellom bedriftene. Dispensasjon kan bare innvilges dersom LO og NHO er enige.

En søknad må grunngis og minst inneholde opplysninger om; tariffavtale, arbeidssted, hvilke arbeidsoppgaver, eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for og varighet.

Søknaden sendes til din landsforening. For frontfaget sendes søknaden til: dispensasjon@norskindustri.no (ikke direkte til LO eller fagforeningen). For nærmere opplysninger om vilkår og fremgangsmåte, kontakt din landsforening eller forhandlingsavdelingen i NHO.