Lokale lønnsforhandlinger

De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor.

Publisert 28.08.15

Om lag to tredjedeler av lønnsveksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. Cirka 75 prosent av årsverkene i våre tariffbundne bedrifter har lokale lønnsforhandlinger. 

Fagforeningens rett til lokale forhandlinger følger direkte av tariffavtalene. Lokale forhandlinger skal derfor ikke påbegynnes før den sentrale tariffavtalen er vedtatt. Ved vedtakelsen av den sentrale tariffavtalen inntrer fredsplikten etter arbeidstvistloven. Streik eller annen arbeidskamp kan derfor ikke benyttes i forbindelse med de lokale forhandlingene.  

Slik forhandler du lønn med dine ansatte

Lønnstillegg fastsettes etter fire kriterier

Alle våre tariffavtaler med rett til lokale forhandlinger har siden 1990 hatt bestemmelser om at de samlede lønnstillegg i bedriften skal fastsettes ut fra fire kriterier:

 • bedriftens økonomi
 • bedriftens produktivitet
 • bedriftens fremtidsutsikter
 • bedriftens konkurranseevne 

Det er svært viktig at det er god kvalitet og grundig forankring i bedriften for prosessene rundt lokale forhandlinger og administrativt fastsatte individuelle lønninger. Den lokale lønnsutviklingen er på samme måte som de sentrale forhandlingene en del av den samlede nasjonale lønnsdannelsen og en viktig faktor i anvendelsen av frontfagsmodellen. 

Forventet årslønnsvekst

Det er slik at NHO for å ivareta våre medlemmers interesse i en samordnet lønnsdannelse  i Norge, må kommunisere til øvrige sektorer hva vi forventer at årslønnsveksten for frontfaget vil bli. Ut fra en vurdering av de fire kriteriene i et makroperspektiv legger NHO inn en forventet lokal lønnsvekst i angivelsen av den økonomiske rammen av frontfagsoppgjøret det enkelte år.

Uten en bevisst lokal anvendelse av de fire kriteriene i lys av frontfagsmodellen vil organisasjonene ikke være i stand til å ha en så sterk koordinerende rolle i lønnsdannelsen og gjennom det sikre oppfyllelsen av fronfagsmodellens grunnidé. 

Årslønnsveksten er ikke resultatet av de sentrale forhandlingene. Både de sentrale og de lokale forhandlingene dreier seg om lønnstillegg fra en fastsatt dato, ikke vekst i årslønnen inneværende år. Årslønnsbegrepet bruker vi som en felles størrelse på tvers av alle sektorer for å kunne samordne lønnsdannelsen i et makroperspektiv. Da er det nødvendig å benytte veksten i et kalenderår sammenliknet med et annet kalenderår. 

Begrepet årslønnsvekst inneholder:
               

 • lønnsoverheng, som er hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett kalenderår til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller lønnen endres etter inngangen til året.

  Eksempel: 
  Timelønnen per 31.12.2017 er 203 kroner. Gjennomsnittlig timelønn for hele året er 200 kroner. Hvis det ikke gis lønnstillegg i 2018 vil gjennomsnittlig timelønn for 2018 være 203 kr. Økningen fra 200 (gjennomsnitt i 2017) til 203 kroner (2018) tilsvarer 1,5 prosent. Det er denne effekten som omtales som overheng.
 • sentralt tillegg, som er en beregning av hva lønnsøkningen per dato (f eks 1. april) vil heve årslønnen inneværende år. Gis det et tillegg på 4 kroner per 1. april, tilsvarer det en gjennomsnittlig økning av timelønnen for året på 3 kroner (økningen betales i 9 måneder, totalen deles på 12).

 • lokale tillegg (ofte omtalt som "glidning"), som er en beregning av lokale lønnstillegg og effekten av stillingsendringer mv på samme måte som for sentrale tillegg.  

Så når NHO etter et tariffoppgjør formidler resultatet og nevner at forventet årslønnsvekst (eksempelvis) vil bli 3,5 prosent, består det "typisk" av elementene overheng med 1,2 prosent, sentrale tillegg med 0,8 prosent og lokale tillegg med 1,5 prosent. Så tallet 3,5 prosent – årslønnsveksten - har ingen ting med hva forventet lokale lønnstillegg vil bli! I dette eksemplet har NHO lagt inn en lokal årslønnsvekst på 1,5 prosent, noe som tilsvarer lønnsøkning per 1. april med 2 prosent. Dette er hva vi antar totalen vil bli, så skal den enkelte bedrifts selvsagt gjøre sine vurderinger ut fra de fire kriterier, så lokal lønnsvekst vil variere fra null i tillegg til over 2 prosent. 

NHO arrangerer jevnlig kurs for våre medlemsbedrifter i både gjennomføring av lokale forhandlinger og utvikling av lønnssystemer. Mer om lønnssystemer finner du her