Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med Lønnsoppgjør.

Forkortelser: AML = Arbeidsmiljøloven, ATL = Arbeidstvistloven, HA = Hovedavtalen LO/NHO 2014 - 2017.

 • Arbeidsavtale/ansettelsesavtale
  • Svar

   Avtale mellom en arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker om at
   arbeidstakeren stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot å få lønn. Regler om arbeidsavtalens form og innhold fremgår av AML §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 18-6(1).

 • Arbeidsretten
  • Svar

   Spesialdomstol som i hovedsak har til oppgave å avgjøre tolkningstvister og saker om ulovlige og tariffstridige aksjoner. Arbeidsrettens dommer kan normalt ikke påankes. Retten har syv medlemmer, hvorav tre er fagdommere og fire er oppnevnt etter innstilling fra h.h.v. LO og NHO. ATL, kap. 2.

 • (Ur)avstemning
  • Svar

   Medlemmenes avstemning over et forhandlings- eller meklingsforslag.

 • Dagtidsaksjon også kalt "Dagsing" eller "Gå sakte"
  • Svar

   Arbeidstemponedsettelse med forholdsmessig lønnsreduksjon med hjemmel i tariffavtale. Hensikten er å fremtvinge endringer i lokal lønns­avtale som er oppsagt og utløpt.

 • Disponibel realinntekt
  • Svar

   Er nominell lønnsvekst korrigert for prisstigning og endring i skatter og renter.

 • Etterslep
  • Svar

   Påvisning av lavere årslønnsvekst i ett område sammenlignet med et normgivende område, som f.eks. industrien. Mindrelønnsutvikling)

 • Forbud mot arbeidsstans
  • Svar

   Den myndighet riksmeklingsmannen har til å forby arbeidsstans inntil offentlig mekling er avsluttet, dersom han antar at arbeidsstansen enten  på grunn av bedriftens art, eller på grunn av sitt omfang, vil medføre skade for allmenne interesser. ATL § 29, nr. 2.

 • Forbundsvise oppgjør
  • Svar

   Ved denne form for oppgjør blir hver tariffavtale (hvert avtaleområde) behandlet for seg både forhandlingsmessig og når det gjelder avstemning. (F.eks. Norsk Industri og Fellesforbundet.)

 • Forhandlingsrett
  • Svar

   Forhandlingsrett vil si den rett de ansatte og bedriften har til gjennom  sine tillitsvalgte og organisasjoner å kreve forhandlinger med motparten om lønns- og arbeidsvilkår. HA § 2-3.

 • Fredsplikt
  • Svar

   Lovbestemt og/eller avtalefestet plikt til å avstå fra alle former for
   arbeidskamp/aksjoner i tariffperioden. Dette innebærer at slike aksjoner  er både lov- og/eller tariffstridige. ATL § 6, nr. 1 HA § 2-2.

 • Frivillig lønnsnemnd (Voldgift)
  • Svar

   Partene kan avtale bruk av Rikslønnsnemnda for å løse en tvist. Partene kan også bli enige om å sette sammen en annen nemnd for å løse tvisten.

 • Generelt tillegg
  • Svar

   Lønnstillegg til alle innenfor tariffavtale, enten i form av en prosentvis økning i lønnssatsene eller som et kronetillegg.

 • Hovedavtale
  • Svar

   Tariffavtale mellom hovedorganisasjonene. Den regulerer en rekke felles spørsmål av generell karakter og dekker derfor flere tariffområder. Den inngår som del I i de enkelte bransjevise tariffavtaler (overenskom­ster).

 • Interessetvist
  • Svar

   En tvist mellom arbeidsgiver/arbeidsgiverforening og en fagforening om opprettelse eller fornyelse av en tariffavtale. (Hva skal bli rett mellom par­tene.) ATL § 6 nr.3

 • Kjøpekraft
  • Svar

   Er «disponibel realinntekt»: nominell lønnsvekst fratrukket prisstigning  og skatter pluss mottatte trygdeytelser (f.eks. barnetrygd).

 • Kobling
  • Svar

   Meklingsmannens adgang til å fremsette meklingsforslag som en helhet for  flere forskjellige overenskomstområder til felles avstemning. ATL § 35 nr. 7.

 • Kombinerte fellesoppgjør
  • Svar

   I de kombinerte fellesoppgjør er staten med som tredje direkte
   forhand­lingspart. Forskjellen mellom de samordnede oppgjør og de kombinerte fellesoppgjør, er at staten ved de sistnevnte trer inn og påtar seg plikter som et ledd i løsningen, hovedsakelig av økonomisk art, f.eks. skatte- og avgiftsendringer.

 • Lavlønnstillegg
  • Svar

   Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under  en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde (f.eks. indu­strien).

 • Lockout (Arbeidsstengning)
  • Svar

   Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidsgivere iverksetter for å tvinge frem løsning av en interessetvist. ATL § 1, pkt. 6.

 • Lokale forhandlinger
  • Svar

   Lønnsforhandlinger mellom partene på den enkelte bedrift med hjemmel i tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg.

 • Lovlig arbeidskamp
  • Svar

   Streik eller lockout som kan iverksettes etter at lovbestemte frister er  overholdt, eventuelt mekling er forsøkt. En forutsetning for lovligheten er at bestående tariffavtale er utløpt og arbeidsavtalene er  oppsagt. ATL § 6, nr. 3.

 • Lønnsnemnd
  • Svar

   En offentlig institusjon (Rikslønnsnemnda). Se lov av 19. desember 1952 nr. 7.

 • Lønnsoverheng
  • Svar

   Lønnsoverheng er forskjellen mellom lønnsnivået ved årets utgang og gjennomsnittslønnen for hele året.

 • Mellomoppgjør
  • Svar

   Forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.

 • Minstelønnsavtale
  • Svar

   Tariffavtale med minstelønnssatser for de forskjellige
   arbeidstakergrup­per. Det forutsettes at arbeidsgiver kan gi den enkelte  personlig tillegg på grunnlag av dyktighet, erfaring og
   kvalifikasjoner. Motsatsen er normal­lønnsavtale.

 • Normallønnsavtale
  • Svar

   Tariffavtale hvor lønnssatsene for de forskjellige arbeidstakergrupper er forutsatt ikke å skulle avvikes verken oppover eller nedover.

 • Oppsigelse av tariffavtale
  • Svar

   Finner sted når en av partene i avtaleforholdet sier opp avtalen.
   Oppsigelsen skal være skriftlig. Oppsigelsen må ha funnet sted innen visse frister, ellers gjelder avtalen videre. ATL § 3 nr. 2

 • Overheng
  • Svar

   Overheng er ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør. Det forklares som forskjellen mellom gjennomsnittslønnen for et år og lønnen ved utgangen av samme året.

   For eksempel: Hvis timelønnen i desember var 115 kroner og gjennom­snittet for hele året var 111 kroner, blir overhenget 4 kroner, eller 3,6 prosent. Årslønnen vil stige som en følge av overhenget fra året før, slik at arbeidstakeren kan få økt årslønnen uten at det blir gitt lønnstillegg det året. Overhenget blir større jo senere på året et lønnstillegg blir gitt og dess større det er. Et stort overheng betyr at rammene for det påfølgende lønnsoppgjøret blir trangere, og mulighetene for blant annet lønnstillegg blir normalt mindre.

 • Permisjon
  • Svar

   Arbeidstakerens adgang til å få fri med eller uten lønn etter gjeldende regelverk.

 • Permittering
  • Svar

   En adgang arbeidsgiver i visse tilfelle har til midlertidig å oppheve
   lønns­- og arbeidsplikt, uten at arbeidsavtalen bortfaller. HA kap.
   VIII.

 • Plassoppsigelse (Kollektiv oppsigelse eller Arbeidsoppsigelse)
  • Svar

   Finner sted når enten arbeidstakerne eller arbeidsgiver sier opp arbeids­avtalene i den hensikt å sette i gang en lovlig arbeidskamp. Kan gjøres kol­lektivt gjennom fagforening eller arbeidsgiverforening.

   En lovlig arbeidskamp forutsetter at de personlige arbeidsavtaler er bort­falt, slik at det formelt ikke eksisterer noe ansettelsesforhold. ATL § 29, nr. 1 AML § 15-17, HA § 3-1.

 • Politisk demonstrasjonsstreik
  • Svar

   En aksjon fra arbeidstakere av kort varighet (få timer) som har til
   hensikt å markere et politisk syn på et forhold og som ikke direkte
   eller indirekte er omfattet av tariffavtale. Reelle politiske
   demonstrasjoner er lovlige aksjoner. Gjelder det i realiteten misnøye med egne lønns- og arbeids­vilkår, er det ikke tale om en politisk demonstrasjonsstreik. Den er da i strid med fredsplikten.

 • Prisoverheng
  • Svar

   Utregnes etter samme prinsipp som lønnsoverheng. Konsumpris­indeksen er vanligvis høyere i desember måned enn i gjennomsnitt for året. Forskjellen blir altså kalt prisoverheng.

 • Protokoll
  • Svar

   Dokument hvor resultatet av forhandlinger nedtegnes, uansett oppnådd enighet eller ikke. HA § 2-3.

 • Reallønnsvekst
  • Svar

   Er nominell lønnsvekst korrigert for prisstigning.

 • Rettstvist
  • Svar

   En tvist om bl.a. forståelsen av en tariffavtale.
   (Hva er rett mellom partene.) ATL § 6, nr. 1. HA § 2-2.

 • Samordnet oppgjør
  • Svar

   Ved samordnete oppgjør blir den økonomiske ramme avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. På de enkelte tariffområder forhandles det deretter om tilpasning av den avtalte økonomiske ramme til eget område. I  tillegg forhandles det direkte om spesielle spørsmål som bare gjelder 
   vedkommende område.

 • Sentrale oppgjør
  • Svar

   Tariffoppgjør hvor det alt vesentlige avtales direkte mellom hovedorgani­sasjonene, f.eks. NHO og LO.

 • Streik (arbeidsnedleggelse)
  • Svar

   Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i
   forstå­else med hverandre iverksetter for å tvinge frem løsning av en interesse­tvist. ATL § 1, pkt. 5.

 • Styringsrett
  • Svar

   Bedriftens rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og retten
   til å ansette og si opp arbeidstakere. Styringsretten begrenses av
   lover, avtaler, praksis m.m.

 • Sympatiaksjoner
  • Svar

   Aksjoner til støtte for andre lovlige aksjoner, bl.a. under forutsetning  at vedkommende hovedorganisasjons samtykke til at varsel er gitt til den annen hovedorganisasjon. HA § 3-6.

 • Tariffavtale (overenskomst)
  • Svar

   En skriftlig avtale mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening  og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold.ATL§ 1, nr. 8.

 • Tariffperiode
  • Svar

   Den tidsperiode en tariffavtale gjelder for. ATL forutsetter tre år – normalt er det avtalt to år. ATL § 3, nr. 2.

 • Tvungen lønnsnemnd
  • Svar

   I forbindelse med tariffoppgjør hvor meklingsmannen finner ikke å kunne fremsette et forslag, eller et fremsatt forslag blir forkastet, kan Stortinget ved lov eller regjeringen ved provisorisk anordning bestemme at tariffoppgjøret skal avgjøres ved lønnsnemnd. Tvisten vil i så fall bli behandlet av Rikslønnsnemnda.

 • Ufravikelighetsprinsippet
  • Svar

   Bestemmelser i arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale som partene  er bundet av, er ugyldige. I praksis medfører ufravikelighetsprinsippet  at arbeidsgiver må anvende tariffavtalen også overfor uorganiserte når disse utfører arbeide som er omfattet av denne. ATL § 3, nr. 3.

 • Årslønnsvekst
  • Svar

   Årslønnsvekst er endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste.

   Årslønnsveksten kan bestå av følgende deler:
   - Lønnsoverheng fra året før
   - Bidrag fra årets tarifftillegg - Lønnsglidning gjennom året

   NB: Overheng og glidning er tema i sentrale forhandlinger, ikke lokale.

   Eksempel:
   I år 1 gis det et tarifftillegg som utgjør 3 % fra 1. april
   I år 2 gis det et tarifftillegg som utgjør 2 % fra 1. april
   Lokale tillegg i år 2 utgjør 1 % og gis fra 1. mai (beregnet lokalt tillegg innen tariffområdet)

   Litt forenklet kan vi fremstille årslønnsveksten for år 2 slik:
   Lønnsoverheng fra år 1:  3 % x 3/12 = 0,75 %
   Bidrag fra årets tarifftillegg:  2 % x 9/12 (1. april – 31.12) = 1,5 % Beregnet lokale tillegg: 1 % x 8/12 = 0,67 %

   Sum årslønnsvekst = 2,92 %