Kjøpekraft

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

Er «disponibel realinntekt»: nominell lønnsvekst fratrukket prisstigning  og skatter pluss mottatte trygdeytelser (f.eks. barnetrygd).