Kombinerte fellesoppgjør

Publisert 27.01.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

I de kombinerte fellesoppgjør er staten med som tredje direkte
forhand­lingspart. Forskjellen mellom de samordnede oppgjør og de kombinerte fellesoppgjør, er at staten ved de sistnevnte trer inn og påtar seg plikter som et ledd i løsningen, hovedsakelig av økonomisk art, f.eks. skatte- og avgiftsendringer.