Tjenestepensjon

Klasseskille -fra 0,3 %?

-LO overdriver kjønnsargumentet i sin kamp for å få tariffestet felles tjenestepensjonsordninger, skriver Svein Oppegaard i et innlegg i DN i dag. 

Publisert 25.02.14

Tariffoppgjør og lønnsdannelse

I innlegget "Unngå nye klasseskiller" hevder LOs nestleder Hans Chr Gabrielsen blant annet at tjenestepensjoner har flere elementer som forskjellsbehandler kvinner og menn.

Likestilling er ett av LOs hovedargumenter for å tariffeste felles tjenestepensjonsordninger. NHO mener LO overdriver kjønnsargumentet.

I dag har de aller fleste arbeidstakere i privat sektor innskuddspensjonsordninger. Disse har lik premie for kvinner og menn. Det vil si at dersom de har lik lønn og jobber like lenge, tjener de opp den samme pensjonsbeholdningen.  Altså er det lik innbetaling og lik utbetaling.  Likestillingen er dermed ivaretatt. Dette er også vurdert av Kvidalsutvalget (NOU 2001: 27) og Finansdepartementet som "pensjonsmessig likebehandling".

Man kan også ha pensjonsordninger med livsvarige utbetalinger. I slike ordninger, som har vært tilbudt i en årrekke, betaler bedriften høyere premier for kvinner enn for menn fordi kvinner lever lenger enn menn. Også her er selve utbetalingen lik. I følge Finansdepartementet er kostnadsforskjellen mellom kvinner og menn, hvis man ser på lønn og pensjon samlet, på om lag 0,3 % (ved lønn 500 000,- ved sparing på minstenivå i hybrid tjenestepensjon). Vi har aldri hørt om at bedrifter velger bort kvinner i en ansettelsesprosess på grunn av disse kostnadsforskjellene mellom kvinner og menn.   

NHO er derfor uenig med LO om at ulike pensjonspremier for kvinner og menn er et problem. Hvis det skulle vise å bli et reelt problem, vil NHO be Finansdepartementet om å vurdere løsningen på nytt. Men slike kjønnsnøytrale ordninger trenger ikke en bred tariffestet fellesordning for å gjennomføres. 

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Stabssjef

Stab

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334