Tvistebehandling

I bedrifter som er bundet av tariffavtale, løses uenighet om hvordan tariffavtalen skal forstås i møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse. Hvis de lokale partene ikke blir enige, behandles uenigheten av organisasjonene. Arbeidsretten er siste instans.

Artikler

Slik skriver du protokoll
Veiledning - 12. januar 2016

Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten, jf arbeidstvistloven § 18 nr. 2.

Lokal uenighet og tvistemøter
12. januar 2016

Bestemmelsen i Hovedavtalen § 2-3 (LO-NHO) inneholder regler om partenes forhandlingsrett og forhandlingsplikt. Lokal uenighet om hvordan en tariffavtale er å forstå, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Arbeidsretten
12. januar 2016

Arbeidsrettens virksomhet reguleres i dag av arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Den faste tvistenemnd LO-NHO
12. januar 2016

Når det oppstår uenighet på en bedrift om hvilken tariffavtale som skal brukes, eller om endrede forhold gjør at gjeldende tariffavtale ikke er riktig, kan spørsmålet behandles av Den faste tvistenemnd, jf. HA § 3-10.

Publikasjon

  • Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

    Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

    26. mars 2014
  • Tariff

    Politikkdokumentet er grunnlaget for NHOs videre arbeid med utvikling av våre tariffavtaler og organisasjonens rolle i lønnsdannelsen.

    27. juni 2013

Kontakt

Rolf Andreas Negård

Forhandlingsdirektør

Lønn og tariff

rolf.negard@nho.no
Mobil
90146529
Elisabeth Lea Strøm

Advokat

Lønn og tariff

Elisabeth.Lea.Strom@nho.no
Mobil
97661169
Jon F. Claudi

Advokat

Lønn og tariff

jon.claudi@nho.no
Mobil
92041678
Gro Øien

Advokat/forhandler

Lønn og tariff

gro.oien@nho.no
Mobil
99791348