AFP evalueringsseminar

NHO og LO inviterer til et felles seminar om AFP-evalueringen 7. desember.

Om AFP-evalueringen

I avtalen mellom LO og NHO om ny AFP som ble inngått i lønnsoppgjøret i 2008, ble det avtalt at overgangen til ny AFP skal evalueres senest i 2017. LO og NHO igangsatte derfor i 2016 en evaluering av AFP med frist 15. desember 2017.

Evalueringen har vært ledet av en styringsgruppe med medlemmer fra LO og NHO. Arbeids- og sosialdepartementet har deltatt som observatør, og de øvrige partene som har sluttet seg til ordningen har vært representert i en referansegruppe.

I tråd med mandatet har evalueringen framskaffet kunnskap som grunnlag for tariffpartenes vurdering av om det er behov for å endre ordningen. Evalueringen er avgrenset til datainnsamling og utredninger, og det er ikke tatt stilling til spørsmål knyttet til endring av ordningen.

Lenke til Facebook-event:

AFP evalueringsseminar

Kontaktpersoner:

LO: Jeanette Grendal Østling, tlf. 99 72 82 44
NHO: Kristine Flaatten, tlf. 99 24 02 81