Bionasjonen Norge

Befolkningsvekst og mål om lavere utslipp gjør at etterspørselen etter biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav vil øke enormt. Dette åpner store muligheter for bionasjonen Norge.

#205

Fotograf: Terje Rakke

Publisert 27.01.17

Arrangement

I 2050 vil vi være nærmere 10 milliarder mennesker på jorda. Velstandsvekst og økende befolkning vil gi en dramatisk økning i etterspørsel etter mat, fôr, medisiner, energi og materialer.

Samtidig skal vi realisere lavutslippssamfunnet. Fornybare ressurser må supplere og erstatte forbruk av fossile ressurser i kjemikalier, materialer, biofarma og bioenergi. Bioøkonomien vil få en større plass. Hvilke muligheter skaper dette for bedriftene?

Norge har det beste utgangspunktet for bioøkonomien  

Matproduksjon er en sentral del av bioøkonomien. Foto: Finnmark Rein/ Knut Åserud.

#205

Bioøkonomi er produksjon og høsting av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og energi.

Norge har råvarer, energi, teknologi og kompetanse til å ta en betydelig posisjon innen deler av den fremvoksende bioøkonomien. 

Ved å koble kompetanse og ressurser fra fiskeri, havbruk, landbruk og skogbruk med bioteknologi og prosessindustri kan vi skape nye produkter og verdikjeder. 

Utvikling av bioøkonomien i Norge avhenger på kort sikt av økt utnyttelse av eksisterende ressurser, mens det på lengre sikt betyr industrialisering basert på ny kunnskap, teknologier og nye fornybare biologiske ressurser. 

I 2050 kan bidragene fra disse sektorene stå for verdiskaping i størrelsesorden 1000 milliarder kroner årlig. 

Vi er bare i begynnelsen – mulighetene ligger foran oss.

Havet kan løse globale utfordringer

Havet utgjør et svært spennende område for å skape nye verdier og et stort antall jobber. Havet dekker 70 prosent av planeten, men i dag kommer bare 2 prosent av den globale matproduksjonen fra havet. OECD anslår en dobling av havøkonomien innen 2030.

Med verdens nest lengste kystlinje, inkludert øyer, og 5/6 av arealet som hav, har Norge særlige fortrinn innen marin virksomhet. 

 • Norge er i dag verdens nest største havbruksnasjon.
 • Kystlinjen vår strekker seg 2,5 ganger rundt ekvator.
 • Fjordene våre gir unike forhold for å dyrke og høste marine ressurser.
 • Hver eneste dag, hele året, leveres det 37 millioner måltider med sjømat fra norske fjorder og havområder.

Potensialet for økt matproduksjon i havet er nærmest ubegrenset. Fotograf: Bjørnar Eidsmo.

Hav utenfor norskekysten. Blå himmel med godværsskyer.

Mulighetene for å dyrke og høste i havet er stort. For Norges del ventes noen få arter som laks og tare å stå for kvantumproduksjonen, men mange andre arter har et betydelig potensiale som sjømat eller til helseprodukter, medisin og materialer. 

Begrensningen ligger ikke i naturressursene, men hvordan vi løser bærekraftutfordringer i forvaltningen og evner å industrialisere produksjonen. Det er avgjørende å få god miljøkontroll over produksjonen av laksefisk.

Skog og materialer

Norge har i dag tre ganger mer skog stående enn for 70 år siden. Meruttak av tømmer og bearbeiding av skogens ressurser vil gi økt tilbud av massevirke og flis, som igjen kan konverteres både til fôr, materialer, kjemikalier, drivstoff, bioplast, biokull og energi.

Det er i dag nær 900 millioner m3 stående tømmer i norske skoger. Tilveksten i skogene er estimert til om lag 25 millioner m3, men uttaket til industrielt formål er imidlertid bare på om lag 10 millioner. m3. Foto: iStock.

#205

Økt satsing på kompetanse, seriøse bedrifter, industrialisering, standardisering, digitalisering, FoU og innovasjon styrker grunnlaget for at byggenæringen kan bidra til og være en del av det grønne skiftet. Et godt hjemmemarked gir muligheter for at byggenæringen kan innta eksportposisjoner som gir økt verdiskaping i Norge.

Norsk byggenæring har gode forutsetninger for økt verdiskaping gjennom det grønne skiftet. Med utgangspunkt i et godt hjemmemarked, uutnyttede skogressurser, og satsing på kompetanseutvikling, innovasjon og FOU, bør det være muligheter for økt eksport av norske byggeløsninger til utlandet. 

Biofarma

Mange nye legemidler som er utviklet på verdensbasis de siste årene er biologiske. Norge er langt fremme i utvikling av nye medisiner og vaksiner med utgangspunkt i biomasse. Det gjelder også innen forskning om kreft, nevrologi, hjerte og kar. Investeringene i forskningen gjennom flere tiår er i ferd med å omsettes i en helseindustri som kunnskapsmessig vil være en spydspiss i utviklingen av bioøkonomien.

Norge er en havnasjon. Fotograf: iStockPhoto.

#205

Norges utgangspunkt

 • Norge har verdens nest lengste kystlinje.
 • 5/6 av landet vårt er havbunn.
 • Vi er en stormakt på og i havet.
 • Vi har store biomasseressurser. 
 • Vi har tilgang til rent vann og ren energi.
 • Vi eksporterer 35 millioner fiskemåltider hver dag.
 • Vi står for en stor del av verdens fiskerier og er verdens nest største fiskeoppdretter.
 • Vi har lenge vært en av de største varetransportører på havet og er større nå enn noen gang i det forrige århundre. 
 • Vårt fortrinn innen marin logistikk er avgjørende for å oppnå visjoner om Norge som verdens sjømatleverandør, materialleverandør og for grønn transport.
 • Vi er pionerer i meteorologi, i oseanografi, i polarforskning og i marin biologi.
 • Vi er pionerer innen marin kommunikasjon og marin miljøovervåkning.
 • Vi kan vann og bølger, og vi kan væske og strømningsdynamikk.
 • Vi er verdens tiende største land om en tar med havområdet vi forvalter utenom Antarktis.  

Tilbake til forsiden