Energinasjonen Norge

Fremover bør norske energiressurser brukes til å øke industriproduksjon og verdiskaping innenlands, og til å dekke energibehov og redusere klimautslipp i Europa og resten av verden.

Elvestrøm

Fotograf: SHOSEI/Aflo

Publisert 27.01.17

Arrangement

Norge er en stor energinasjon. Vi produserer i dag store mengder fossil og fornybar energi, og potensialet for økt produksjon er stort. Vårt lille land i Europas nordlige utkant, med 5 millioner innbyggere, er verdens 3. største gasseksportør, og verdens 8. største råoljeeksportør. Mer enn halvparten av Europas av vannmagasinkapasitet ligger i Norge, noe som gjør oss til verdens 6. største vannkraftprodusent.

Norge er allerede der EU ønsker å være i 2050

Potensialet for økt produksjon av vind-, bølge- og solkraft er stort. Vi har blandt Europas beste vindressurser både på land og i havet, men markedsforhold og manglende overføringskapasitet for strøm gjør det i dag lite lønnsomt å bygge ut. Mens EU har satt seg mål om å øke andelen fornybar energi til 20 prosent i 2020, er strømproduksjonen i Norge nærmest 100 prosent fornybar fra vannkraft. Norge er "powered by nature" - vi allerede der EU ønsker å være i 2050.

Så godt som all vår produksjon av olje og gass eksporteres til utlandet. Vi står for 32 prosent av EUs import av naturgass, og 13 prosent av EUs import av råolje. Energiinnholdet i gasseksporten tilsvarer 10 ganger den årlige produksjonen av strøm fra vannkraft i Norge – totalt 1200 milliarder KWh.

Norsk gass er avgjørende for EUs energiomlegging

Ved forbrenning slipper kull ut dobbelt så mye CO2 som gass. På kort og mellomlang sikt vil norsk gass derfor være et avgjørende bidrag til EUs energiomlegging og forsyningssikkerhet. Så langt er kun 45 prosent av de petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel produsert, solgt og levert, så Norge kan opprettholde produksjonen i mange år fremover.

Hydrogen er en energibærer som kan gjøre biler, gasskraftverk og industriproduksjon utslippsfri. Eneste utslipp ved forbrenning er vann. Hydrogen kan produseres både av naturgass (reformering) og strøm (vann-elektrolyse). Kombinert med CO2-håndtering er hydrogenproduksjon fra naturgass en reell lavutslippsløsning.

Norge er en stor energinasjon, og har alle forutsetninger til å være det i all overskuelig fremtid. Det er et stort verdiskapingspotensial i fortsatt eksport av norsk olje og gass, av fornybar kraft og av varer produsert basert på utslippsfri kraft i Norge.

NHO mener norsk gass er viktig for å realisere det grønne skiftet i Europa, samtidig som innovasjonstakten mot mer utslippsfrie løsninger må styrkes. Hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-håndtering kan gjøre norsk naturgass utslippsfri. Norges fornybare energiressurser gir muligheter både for økt industriproduksjon og verdiskaping i Norge når CO2-prisene øker betydelig, og for balansering av uregulerbar vind- og solkraft på kontinentet.

Tilbake til forsiden