Frokostmøte - Veien mot nullutslipp i transportsektoren

NHOs forslag om etablering av Næringslivets CO2-fond – presentasjon av TØI-rapport

NHO lanserte på årskonferansen i 2015 en visjon om nullutslipp fra landbasert transport innen 2040. Frem mot 2030 har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent sammenliknet med 1990, i nært samarbeid med EU. Transportsektoren står i dag for 30 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Veien mot nullutslipp vil kreve målrettet innsats og nye virkemidler.   

NHO-fellesskapet har den siste tiden arbeidet med et forslag til etablering av "Næringslivets CO2-fond". Vi tenker oss en ny miljøavtale mellom staten og næringsaktørene med tilhørende CO2-fond for næringstransporter, etter modell av NOx-fondet. I avtalen vil næringsaktørene påta seg forpliktelser til reduksjon av klimagassutslipp, mot at de fritas for CO2-avgift på diesel. Fondet finansieres av en medlemsavgift. Fondets inntekter brukes til å redusere CO2-utslippene fra lastebiler, busser, varebiler, landbruks- og anleggsmaskiner, ferger og nærskipsfart (avhengig av fondets omfang), gjennom å gi støtte til dekning av medlemmenes merkostnader ved investering av kjøretøy/materiell med fornybar fremdriftsteknologi, og til delvis dekning av investering i lade- og fylleinfrastruktur.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra NHO gjennomført en utredning av hvilken effekt et CO2-fond for næringslivets transporter vil kunne ha på tungtransporten. Rapporten "CO2-besparelser av forsert innfasing av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger", som vil bli presentert på frokostmøtet, viser hvordan et CO2-fond kan bidra til reduserte CO2-utslipp og raskere teknologiskift på lastebiler.

På frokostmøtet 4. mai møter du blant annet Ingebjørg Harto fra NHO, Inger Beate Hovi fra TØI, Geir A. Mo fra Norges Lastebileier-forbund, Tine og flere transportbedrifter, samt Ola Elvestuen (V), Hans-Andreas Limi (FrP), Irene Johansen (Ap) og flere stortingspolitikere.

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855