NHO Europanytt 09.12.2013

WTO-avtale vil stimulere vekst og jobber | Innspill om solidaransvar | Lønnsgapet mellom kjønnene vedvarer

Publisert 09.12.13

NHO Brussel

HANDEL: WTO-avtale vil stimulere vekst og jobber
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig ut en pressemelding der de gir sin støtte til den inngåtte avtalen på ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Ifølge BUSINESSEUROPE vil alle selskaper, uavhengig av størrelse og lokalisering, særlig dra nytte av avtalen om handelsfasilitering. Avtalen vil sørge for en betydelig kostnadsreduksjon, samtidig som tollklareringen ved import og eksport både vil forenkles og kunne utføres raskere, uttaler organisasjonen. Les mer her

SYSSELSETTING: Innspill om solidaransvar
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill om håndhevingsdirektivet for utsendingsdirektivet til Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker. I innspillet tar BUSINESSEUROPE opp utfordringer knyttet til innføring av solidaransvar og understreker viktigheten av at håndhevingsdirektivet gir medlemslandene rom nok til å iverksette forholdsmessige kontrolltiltak. Les mer  her 

LIKESTILLING: Lønnsgapet mellom kjønnene vedvarer
Ifølge tall publisert av Europakommisjonen i dag, tjener kvinner i gjennomsnitt 16,2 prosent mindre enn menn per time i EU. Ifølge dagens rapport er det største problemet i kampen mot lønnsgapet den praktiske anvendelsen av likelønnsreglene og mangel på søksmål anlagt av kvinner i nasjonale domstoler. Les mer her 

TALER:
Justiskommissær Viviane Reding: Justice Council: We need a simple solution for citizens and business on data protection
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Intellectual property and competition policy
Handelskommissær Karel de Gucht: "We have saved the WTO"
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: MEDIA and Creative Europe, part of Europe's soul
Transportkommissær Siim Kallas: Portable electronic devices on planes 

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker, i Rådet for økonomi og finans, i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, og i Rådet for miljø.
I Rådet for sysselsetting står utsendingsdirektivet, en beslutning om økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlingstjenester og et direktiv som skal styrke kjønnsbalansen i styrer på agendaen. Ministrene skal også få en orientering om tiltak for økt sysselsetting blant unge. I tillegg er to forordninger om medisinsk utstyr og prosessen for et moderne og bærekraftig helsesystem på agendaen.
Finansministrene skal drøfte forordningen om en avviklingsmekanisme for banker i vanskeligheter. De skal også komme til enighet om en endring av direktivet om skatt på sparing og har en rapport om skadelig skattekonkurranse og varslingsmekanismerapporten om makroøkonomiske ubalanser på agendaen. Ministrene skal også diskutere økonomiske prioriteringer for 2014 og den økonomiske situasjonen i en rekke av medlemslandene. Eurogruppen har også møte.
Utenriksrådet skal drøfte utviklingsagendaen for bærekraftig utvikling og fattigdomsutryddelse etter 2015.
Energiministrene skal komme til enighet om et direktivutkast om indirekte arealbruksendringer. De har også ferdigstillelsen av det indre energimarkedet og den eksterne dimensjonen av EUs energipolitikk på dagsorden.
Miljøvernministrene skal drøfte et utkast til forordning om forebygging og forvaltning av introduksjoner og spredning av fremmede skadelige arter. De skal også drøfte et utkast til forordning om etablering av et system for å overvåke, rapportere og verifisere CO2-utslipp fra maritim transport.
EUROPAKOMMISJONEN skal kunngjøre hvilke forsknings- og innovasjonsområder som skal få støtte de to første årene av Horisont 2020. Kommisjonen skal også foreslå et kvalitetsrammeverk for endring og omstilling.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over reformen av EUs fiskeripolitikk og en forordning om fiskerifond for perioden 2014-2020. De skal også stemme over EUs globaliseringsfond for de neste syv årene og planer om å fryse auksjonering av et antall CO2-utslippstillatelser. Parlamentarikerne skal videre stemme over sin posisjon om retten til å åpne en generell bankkonto, sammenlignbare gebyrer og flytting av konto før de innleder forhandlinger med medlemslandene om lovutkastet. Status for Den europeiske sentralbankens aktiviteter i 2012 og parlamentarikernes syn på hovedtemaene til EU-toppmøtet senere i desember står også på agendaen. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645