NHO Europanytt 15.11.2013

Næringslivet forventer økonomisk vekst i 2014 | Bedrifter strever med finansiering | Norge har brutt regelverk om periodisk kjøretøykontroll | Går inn for opprettelse av nytt helseprogram | Starter budsjettovervåking av medlemslandene | Nye regler for filmstøtte | Innspill til direktivutkast om konkurranselovgivning | Enighet om regler for forsikringsselskapers investeringsrisikoer | Godkjenner forordning om fartsskriver

Publisert 15.11.13

NHO Brussel

ØKONOMI: Næringslivet forventer økonomisk vekst i 2014
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, publiserte nylig næringslivets økonomiske utsikter for 2014. Organisasjonen forventer at veksten i brutto nasjonalprodukt blir på 0,0 prosent i 2013 og 1,4 prosent i 2014 i EU. De forventer også vekst i innenlandsk etterspørsel, økte samlede investeringer og redusert arbeidsledighet. BUSINESSEUROPE er imidlertid bekymret for at mulige skatteøkninger og vedvarende vanskeligheter med tilgang på lån skal skape utfordringer for næringslivet. Les mer her 

NÆRINGSLIV: Bedrifter strever med finansiering
Europakommisjonen og Den europeiske sentralbanken la i går fram en undersøkelse om små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering. Ifølge undersøkelsen klarte ikke en tredjedel av de undersøkte bedriftene å få den fulle finansieringen de hadde planlagt for i løpet av 2013 og 15 prosent av respondentene synes det er utfordrende å skaffe tilgang på finansiering for sine bedrifter. Les mer her 

INDRE MARKED: Norge har brutt regelverk om periodisk kjøretøykontroll
Ifølge en dom fra EFTA-domstolen i dag, har Norge ikke oppfylt sine forpliktelser om å endre lovgivningen om periodisk kontroll av kjøretøy og tilhengere innen fristen. Les mer her 

HELSE: Går inn for opprettelse av nytt helseprogram
EUs medlemsland ble nylig enige om en avtale inngått med Europaparlamentet om et utkast til forordning som etablerer EUs nye helseprogram for perioden 2014-2020. Forordningen må godkjennes formelt i Europaparlamentet og Rådet for at programmet skal kunne tre i kraft. Les mer her 

ØKONOMI: Starter budsjettovervåking av medlemslandene
Europakommisjonen la i dag fram en større pakke om budsjettovervåking. Pakken omfatter 13 euroland og tre land utenfor eurosonen, og legger også vekt på eurosonen som en egen økonomisk enhet. Dette er første gang Kommisjonen gir sitt syn på eurolandenes utkast til budsjett. Fra i år av må landene i eurosonen sende sine budsjettforslag til Kommisjonen samtidig som de oversendes de nasjonale parlamentene. Les mer her 

STATSSTØTTE: Nye regler for filmstøtte
Europakommisjonen vedtok i går endrede kriterier for å vurdere medlemslandenes støtteordninger for filmer og andre audiovisuelle verk under EUs statsstøtteregler. Den nye meddelelsen om kinofilmer tillater støtte til flere aktiviteter og at medlemslandene selv kan bestemme hvilke aktiviteter de ønsker å støtte. De nye reglene innebærer at alle faser i det audiovisuelle arbeidet nå kan få støtte. Les mer her 

KONKURRANSE: Innspill til direktivutkast om konkurranselovgivning
EØS EFTA-landene publiserte nylig sine kommentarer til det foreslåtte direktivet om privat håndhevelse ved brudd på konkurranselovgivningen. Landene støtter formålet med direktivet, men uttaler at den kompensasjonen som gis bør begrenses til den skadelidende parts økonomiske tap. Landene støtter ikke at endelige vedtak fra nasjonale konkurransetilsyn ved brudd på lovgivningen bør ha samme bindende virkning som beslutninger fra Europakommisjonen i etterfølgende saker foran nasjonale domstoler. Les mer her 

ØKONOMI: Enighet om regler for forsikringsselskapers investeringsrisikoer
Representanter fra Europaparlamentet og Rådet kom nylig til enighet om Solvency II, det vil si regler som skal redusere forsikringsselskapers investeringsrisikoer og skattebetalernes eksponering for dem. Reglene for forsikringsselskapene vil bli som dem som allerede gjelder for banker, men tilpasset deres mer langsiktige investeringsprofil. Les mer her 

TRANSPORT: Godkjenner forordning om fartsskriver
Rådet vedtok i dag sin innstilling ved første behandling av en ny forordning om fartsskriver brukt i veitransport. Den nye lovgivningen skal gjøre svindel vanskeligere og redusere administrative byrder. Europaparlamentet skal nå behandle forslaget på nytt. Les mer her 

TALER:
Økonomikommissær Olli Rehn: Remarks at the Eurogroup press conference
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: A cloud for Europe 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645