NHO Europanytt 16.12.2013

48 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen | Åpen tilgang til forskningsdata | Bedrifters bruk av sosiale medier | Veikart for bedre pakkelevering | Rådet godkjenner CAP-reform

Publisert 16.12.13

NHO Brussel

EØS: 48 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen
På møtet i EØS-komiteen nylig, vedtok komiteen å innlemme 48 rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse rettsaktene er lovpakken om Single European Sky II, en ny biocidforordning og en forordning som skal forbedre definisjonen av mat for spesielle grupper, for eksempel barnemat og lavkalorimat. Les mer her

FORSKNING: Åpen tilgang til forskningsdata
Europakommisjonen lanserte i dag en pilot for åpen tilgang til forskningsdata. Forskere som deltar i prosjekter i Open Research Data Pilot skal gjøre verdifull informasjon tilgjengelig til bruk for andre forskere, innovative industrier og folk flest. Om lag tre milliarder euro er satt av for pilotprosjektet i 2014-2015. Les mer her

DIGITAL AGENDA: Bedrifters bruk av sosiale medier
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, hadde nesten tre fjerdedeler av foretak i EU med ti ansatte eller flere en internettside i 2013. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra 2010. Nesten 30 prosent av foretakene benyttet minst én type sosiale medier, selv om kun 8 prosent hadde formelle retningslinjer for slik bruk. I Norge hadde 79 prosent av foretakene en nettside, 46 prosent benyttet minst én form for sosiale medier, og 17 prosent hadde formelle retningslinjer slik bruk i 2013. Les mer her

INDRE MARKED: Veikart for bedre pakkelevering
Europakommisjonen vedtok i dag en meddelelse om ferdigstilling av det indre marked for levering av pakker. Målet er å styrke internetthandel og sørge for at forhandlere og forbrukere har tilgang til rimelige og gode løsninger for levering av pakker. Les mer her

LANDBRUK : Rådet godkjenner CAP-reform
Rådet vedtok i dag reformpakken av EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Reformen skal gjøre europeisk landbrukssektor bedre i stand til å møte framtidens utfordringer og etablerer nye regler fram til 2020. 38 prosent av EUs samlede budsjett for perioden 2014-2020 vil gå til CAP. Les mer her

TALER: Transportkommissær Siim Kallas: EU triples funding for rail innovation

DENNE UKEN I EU
EU-TOPPMØTE for EUs stats- og regjeringssjefer. De skal drøfte EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. I tillegg står den økonomiske og monetære union, tiltak for å skape vekst og jobber, europeisk konkurranseevne, EU-utvidelser og energi på agendaen.
RÅDSMØTE i Rådet for utenrikssaker, i Rådet for generelle anliggender og i Rådet for landbruk og fiskeri. I Rådet for utenrikssaker skal EUs ministre følge opp toppmøtet i EUs østlige partnerskap fra tidligere i høst. Iran, forholdet til Russland, og situasjonen i Nord-Afrika står også på agendaen. Rådet for generelle anliggender skal forberede EU-toppmøtet. Ministrene skal drøfte EU-utvidelse og stabiliserings- og assosieringsprosesser og vedta et forhandlingsrammeverk med sikte på å åpne tiltredelsesforhandlinger med Serbia. Gjennomgangen av EUs utenrikstjeneste står også på agendaen. Fiskeriministrene skal forsøke å komme til enighet om et forslag til forordning om fiskemuligheter for 2014. Landbruksministrene skal få en orientering om forslaget til forordning om informasjonstilgang og tiltak for å fremme landbruksvarer i det indre marked og i tredjeland.
EUROPAKOMMISJONEN skal legge fram en pakke om luftkvalitet som inneholder en gjennomgang av gjeldende lovgivning på området og en strategi for forbedringer fram mot 2030.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Økonomikomiteen skal stemme over mekanismene for avvikling av banker og fondet for støtte til banker i vanskeligheter. Komiteen har også rapporten om den årlige vekstundersøkelsen på dagsorden. Komiteen for offentlig helse skal ha samtaler med Rådet om tobakksdirektivet. Transportkomiteen skal stemme over et forslag til reform av EUs flypassasjerrettigheter. Komiteen skal også stemme over den fjerde jernbanepakken. Komiteen forinternasjonal handel skal drøfte investeringsbeskyttelse og investor-stat tvisteløsninger i frihandelsavtaler. Sysselsettingskomiteen skal drøfte tiltak som fasiliterer rettighetene til arbeidstakere innenfor rammen av fri bevegelse. Industrikomiteen skal vedta en rapport om reduksjon av administrative byrder for små og mellomstore bedrifter og en tiltaksplan for europeisk stålindustri. Komiteen skal også ha holde en høring om energipolitikk. Justiskomiteen har insolvensbehandling og offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon på agendaen. Indre markedskomiteen har styring av det indre marked innenfor det europeiske semester og e-faktura i innkjøp på agendaen. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645