NHO Europanytt 17.06.2013

Næringslivets syn på regelverket for regional statsstøtte | Møte i EØS-komiteen | Forhandlingsmandat for frihandelsavtale EU-USA | Effektivisering av arbeidsformidling | Økning i arbeidskraftkostnader

Publisert 17.06.13

NHO Brussel

STATSSTØTTE: Næringslivets syn på regelverket for regional statsstøtte
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen om revisjonen av reglene for regional statsstøtte. Ifølge organisasjonen bør tilgang til regional statsstøtte evalueres ut fra investeringskvaliteten og innvirkning på økonomien, og ikke ut fra størrelsen på bedriften. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE.

EØS: Møte i EØS-komiteen    
På møtet i EØS-komiteen nylig, ble det gjort 31 vedtak som innlemmer 41 rettsakter i EØS-avtalen. Et av vedtakene innlemmer direktivet som tilrettelegger for overføring av forsvarsrelaterte produkter. En forordning som skal harmonisere markedføringen av byggevarer og nye regler om flygeledersertifikat ble også innlemmet. Les mer her

HANDEL: Forhandlingsmandat for frihandelsavtale EU-USA
På rådsmøtet nylig, vedtok EUs utenriksministre et forhandlingsmandat for Europakommisjonen om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA. Mandatet omhandler markedsadgang, regulatoriske spørsmål og ikke-tollmessige hindringer, og regler. Les mer her

ARBEIDSLIV: Effektivisering av arbeidsformidling
Europakommisjonen la i dag fram et forslag som skal hjelpe de offentlige arbeidsformidlingene å bli mer effektive gjennom tettere samarbeid. Hensikten er at bedrifter og arbeidslediges behov bedre kan møtes. Les mer her

ARBEIDSLIV: Økning i arbeidskraftkostnader
Eurostat la i dag fram tall som viser at gjennomsnittlig arbeidskraftkostnad per time i EU steg med 1,9 prosent i første kvartal i 2013 sammenlignet med en økning på 1,3 prosent i fjerde kvartal i 2012. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Speech at the acceptance of the FAO "Jacques Diouf Award" for food security
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Building a connected, communicating single market
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: Digital Agenda Priorities
Kommissær for innenriksspørsmål Cecilia Malmström: EU and U.S. will set a Transatlantic group of experts to discuss the U.S. programmes more in details
Miljøkommissær Janez Potočnik: The importance of green cities

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for miljø, i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk og i Rådet for økonomi og finans. Rådet for miljø har direktivet om indirekte arealbruksendringer på agendaen. Ministrene skal bli enige om EUs strategi for tilpasning til klimaendringene. De skal også følge opp FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukerpolitikk har det europeiske semester, sysselsetting blant unge, utstasjoneringsdirektivet og det europeiske fond for tilpasning til globaliseringen på dagsordenen. Et direktiv om supplerende pensjonsrettigheter, et direktiv som skal forbedre kjønnsbalansen blant menige styremedlemmer i selskaper og et direktiv om likestilling er også på agendaen. Ministrene skal bli enige om sosial investering for vekst og samhørighet, og om å styrke kvinners rolle som beslutningstakere innenfor media. De har tobakksdirektivet, et utkast til forordning om klinisk utprøving av legemidler og to forordninger om medisinsk utstyr på agendaen. Rådet for økonomi og finans har det europeiske semester, prosedyrer ved uforholdsmessig store underskudd, prioriteringer for å styrke finansieringen av økonomien og jobbskaping på agendaen.  De skal også komme til enighet om to tiltak for å bekjempe momssvindel og om et direktivutkast om gjenoppretting og avvikling av banker.
EUROPAKOMMISJONEN skal delta på G8-toppmøtet. En høynivågruppe nedsatt av Kommisjonen skal presentere en rapport om forbedring av undervisning og læring i høyere utdanning. Kommisjonen skal vedta en meddelelse om arbeidsledighet blant unge, nye retningslinjer for regional statsstøtte og den månedlige pakken om medlemslandenes brudd på EU-lovgivningen. Kommisjonen skal også arrangere et åpent møte om et felles telekommarked, arrangere Brussels økonomiske forum, en konferanse om rammeverket for klima- og energipolitikken fram mot 2030 og en konferanse om informasjonsutveksling i offentlig sektor.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Sysselsettingskomiteen skal stemme over forslag som skal forbedre reglene for utstasjonerte arbeidstakere. Miljøkomiteen skal stemme for andre gang over et forslag om midlertidig utsettelse av auksjonering av en viss mengde utslippskvoter innenfor EUs kvotehandelssystem. Komiteen skal også stemme over lovforslaget om å redusere bruken av fluorholdige gasser i kjøleskap og air-condition. Sysselsettings- og Økonomikomiteen skal debattere de landspesifikke anbefalingene med de sosiale partene. Komiteen for internasjonal handel har EUs handel med Taiwan og Kina, og framtidige bilaterale investeringsavtaler (BITs) på agendaen. Sysselsettingskomiteen skal evaluere Europastrategien for 2007-2012 om helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Industrikomiteen har handlingsplanen for Entreprenørskap 2020 og det indre energimarked på agendaen. Indremarkedskomiteen har en rapport om tjenester og ferdigstillelsen av det digitale indre marked på agendaen. Justiskomiteen har kvinner i styrer og offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon på dagsordenen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.