NHO Europanytt 18.12.2013

Rapportering av ikke-finansiell informasjon | Stemte for tiltak for en bedre jernbane | Tiltak for renere luft | Nye unntak for bagatellmessig støtte | Høring om gruppeunntaksforordningen | Høring om statsstøtteregler for energi- og miljøfeltet | Enklere og grønnere bytransport | Forslag til regelverk om mat | Enighet om endring av tobakksdirektivet

Publisert 18.12.13

NHO Brussel

INDUSTRI: Rapportering av ikke-finansiell informasjon
Europaparlamentets justiskomité stemte i går for et lovforslag om rapportering av ikke-finansiell informasjon. Store selskaper vil med dette forslaget måtte oppgi opplysninger om sin innvirkning på miljø og samfunn. Ifølge parlamentarikerne vil dette gjøre bedriftene mer ansvarlig overfor investorer, forbrukere og det sivile samfunn og forbedre bedriftenes risikohåndtering. Les mer her

TRANSPORT: Stemte for tiltak for en bedre jernbane
Transportkomiteen i Europaparlamentet godkjente i går tiltak i den fjerde jernbanepakken. De nye reglene skal forbedre nasjonal jernbanetransport ved å åpne for mer konkurranse, gi operatører en mer rettferdig tilgang på infrastruktur og ved å harmonisere sikkerhetsstandarder. Les mer her

MILJØ: Tiltak for renere luft
Europakommisjonen lanserte i dag en ny tiltakspakke for å redusere luftforurensningen i EU. Blant virkemidlene er et revidert direktiv for nasjonale utslippstak, et nytt direktiv om lavere utslipp fra mellomstore fyringsanlegg og et nytt program som skal sikre at eksisterende mål nås på kort sikt og nye målsetninger fram mot 2030. Les mer her

STATSSTØTTE: Nye unntak for bagatellmessig støtte
Europakommisjonen har i dag vedtatt en revidert forordning om bagatellmessig statsstøtte. Denne typen støtte er unntatt fra EUs statsstøtteregelverk fordi den ikke anses å være konkurransevridende. Kommisjonen har også vedtatt en revidert forordning for bagatellmessig statsstøtte til jordbruksproduksjon. Les mer her og her

STATSSTØTTE: Høring om gruppeunntaksforordningen
Europakommisjonen lanserte i dag en høring om et utkast til endring av forordningen om et stort gruppeunntak. Forordningen unntar uproblematiske støttekategorier fra notifikasjonsplikten. Utkastet inkluderer nye kategorier for unntatt støtte og reduserer administrative byrder. Les mer her

STATSSTØTTE: Høring om statsstøtteregler for energi- og miljøfeltet
Europaskommisjonen ber om innspill til et forslag om reviderte retningslinjer for statsstøtte til prosjekter på energi- og miljøområdet. Kommisjonen foreslår å utvide dagens retningslinjer for miljøområdet til å også gjelde for energifeltet og å tydeliggjøre og forenkle vurderingen av statsstøttetiltak. Les mer her

MILJØ: Enklere og grønnere bytransport
Europakommisjonen lanserte i går en ny «urban mobilitetspakke». Kommisjonen vil styrke utvekslingen av beste praksis, stille målrettet økonomisk støtte til rådighet og investere i forskning og utvikling. Pakken skal stimulere til en overgang til mer bærekraftige transportsystemer i urbane områder. Les mer her

INDRE MARKED: Forslag til regelverk om mat
Europakommisjonen vedtok i dag utkast til tre nye lover om mat. To lovforslag vil forby kloning og import av klonede dyr til matproduksjon. Det tredje forslaget foreslår en revisjon av den eksisterende forordningen om såkalt ny mat. Hensikten er blant annet å forbedre dyrevelferd og forbrukerbeskyttelse. Les mer her

HELSE: Enighet om endring av tobakksdirektivet
Rådet godkjente i dag et kompromiss med Europaparlamentet om endring av tobakksdirektivet. Hovedmålet med endringen er å gjøre tobakksprodukter mindre attraktive ved å styrke reglene for hvordan tobakk kan fremstilles, presenteres og selges. Direktivet vil også omfatte elektroniske sigaretter. Les mer her

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645