NHO Europanytt 22.11.2013

Vedtok ny landbrukspolitikk | Foreslår ny markedsføringspolitikk for landbruksprodukter | Redusert andel av BNP til velferdstiltak | Vedtar Horisont 2020 og Cosme | Enighet om Kroatias deltakelse i EØS | Gir grønt lys til Galileo | Stemte for økt kvinneandel i styrer | Støtter forslag om nøkkelinformasjon til småinvestorer | Press på miljøet underminerer innbyggernes velvære

Publisert 22.11.13

NHO Brussel

LANDBRUK: Vedtok ny landbrukspolitikk
Europaparlamentet vedtok nylig en avtale inngått med Rådet om reformen av EUs landbrukspolitikk. Politikken framover skal legge mer vekt på miljøvern, sikre mer rettferdig fordeling av EU-midler og hjelpe bøndene med å håndtere utfordringer i markedet. Les mer her 

LANDBRUK: Foreslår ny markedsføringspolitikk for landbruksprodukter
Europakommisjonen la i går fram et forslag til reform av informasjons- og markedsføringspolitikken for europeiske landbruks- og matprodukter. Den nye politikken skal bidra til å åpne nye markeder og gjøre forbrukerne bevisst bøndenes innsats for å produsere kvalitetsprodukter. Les mer her 

SOSIALT: Redusert andel av BNP til velferdstiltak
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i går, ble 29,1 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP) i EUs 28 medlemsland brukt på velferdstiltak i 2011, en reduksjon på 0,6 prosentpoeng fra 2009. Fallet skyldtes at veksten i sosiale utgifter var lavere enn veksten i BNP, i motsetning til forutgående periode. I Norge gikk 25,2 prosent av BNP til velferdstiltak i 2011, en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra 2009. Les mer her 

ØKONOMI: Vedtar Horisont 2020 og Cosme
Europaparlamentet stemte i går for EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020, og det nye programmet for næringslivets konkurranseevne og små og mellomstore bedrifter, Cosme. Horisont 2020 retter seg mot samfunnsutfordringer, forskning og konkurransedyktig industri. Cosme skal forbedre adgang til finansiering og markeder for små og mellomstore bedrifter, støtte entreprenører og legge til rette for etablering av bedrifter. De to programmene skal komplettere hverandre. Les mer her og her

EØS-UTVIDELSE: Enighet om Kroatias deltakelse i EØS
EØS/EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge undertegnet nylig en avtale med Kroatia og EUs utenrikstjeneste om utvidelsen av EØS-området til også å inkludere Kroatia. Avtalen innebærer økonomisk støtte fra de tre landene til Kroatia under EØS-finansieringsordningene, og at Norge og Island får flere tollfrie kvoter for eksport av fisk og andre marine produkter til EU. Avtalen må blant annet godkjennes av Europaparlamentet før den kan tre i kraft. Les mer her 

DIGITAL AGENDA: Gir grønt lys til Galileo
Europaparlamentet stemte nylig for planene om å etablere EUs første globale satellittnavigasjonssystem (GNSS). EUs GNSS vil bli bygget under sivil kontroll, og være uavhengig av andre navigasjonssystemer, men likevel kompatible med dem. Systemets to bestanddeler, Galileo og EGNOS, vil bli et alternativ til det amerikanske og russiske systemet, og skal også gjøre slutt på EUs avhengighet av utenlandsk militær teknologi på området. Les mer her 

LIKESTILLING: Stemte for økt kvinneandel i styrer
Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag som skal bidra til å øke andelen kvinner i styrer. Ifølge forslaget skal børsnoterte selskaper i EU ha gjennomsiktige rekrutteringsprosedyrer som sikrer en kvinneandel på minst 40 prosent blant styremedlemmene som ikke deltar i selskapets ledelse, såkalte non-executives, innen 2020. Parlamentarikerne foreslår at selskaper som ikke innfører slike rekrutteringsprosedyrer, skal straffes. Les mer her 

ØKONOMI: Støtter forslag om nøkkelinformasjon til småinvestorer
Europaparlamentet stemte nylig for et lovforslag om informasjon til småinvestorer. Parlamentet støtter planene om at småinvestorer skal motta et informasjonsdokument med klar, sammenlignbar og fullstendig informasjon om investeringsprodukter. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet med sikte på å bli enig om detaljene i lovforslaget. Les mer her 

MILJØ: Press på miljøet underminerer innbyggernes velvære
Det europeiske miljøbyrået publiserte nylig en miljøindikatorrapport for 2013. Rapporten undersøker konsekvensene av en overgang til en «grønn økonomi» og skal støtte iverksettelsen av EUs 7. miljøhandlingsprogram. I rapporten ser byrået på integrering av forskjellige politikkområder og forbedret arealplanlegging, for å begrense miljøpåvirkningen av Europas ressursbruk. Les mer her 

TALER:
Transportkommissær Siim Kallas: Opening the Urban Mobility Sub-Forum
Energikommissær Günther Oettinger: Smart City Subforum
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Address to the 9th EU-China Business Summit
Konkurransekommissær Joaquín Almunia: Competition, innovation and growth: an EU perspective on the challenges ahead
Kommissær for Det indre marked, Michel Barnier: The evolving environment for insurance and pensions
Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn: EP Plenary debate on Horizon 2020
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Marie Skłodowska-Curie Actions and EIT: investing in research excellence and the entrepreneurs of tomorrow 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645