NHO Europanytt 23.10.2013

Ny personvernlovgivning skaper byrder for næringslivet | Kommisjonens prioriteringer for 2014 | Støtter bedre informasjon til småinvestorer | Forenkler momsrapportering | Nye regler for opphugging av skip | Økning i statsgjeldens andel av BNP | Medlemslandenes anvendelse av EU-lovgivningen | Ekspertgruppe om skattlegging av den digitale økonomien

Publisert 23.10.13

NHO Brussel

JUSTIS: Ny personvernlovgivning skaper byrder for næringslivet
BUSINESSEUROPE publiserte i går sine kommentarer til avstemmingen over personvernforordningen i Europaparlamentets justiskomité. Ifølge organisasjonen er personvernlovgivningen viktig for å styrke tilliten til forretningsmodeller som benytter persondata, men den nye loven vil skape ekstra byrder og hindre for bedrifter når det kommer til bruken av dataene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

INSTITUSJONELT: Kommisjonens prioriteringer for 2014
Europakommisjonen vedtok i går sitt arbeidsprogram for 2014. Kommisjonen legger vekt på resultater i sine prioriteringer. Den identifiserer de viktigste vekstfremmende forslagene som skal ferdigstilles de kommende måneder, den vektlegger ferdigstillelsen av bankunionen, det indre marked og den digitale agenda, og den vil sikre at tiltakene under det neste langtidsbudsjettet settes i verk snarest mulig, særlig for å bekjempe ungdomsledigheten. Les mer her

ØKONOMI: Støtter bedre informasjon til småinvestorer
Europaparlamentets økonomikomité stemte nylig for et lovutkast om informasjon til investorer. Ifølge komiteen bør småinvestorer motta et informasjonsdokument med klar, sammenlignbar og fullstendig informasjon om ethvert investeringsprodukt før de undertegner en bindende kontrakt. Parlamentet skal stemme over lovforslaget i plenum før forhandlinger kan innledes med Rådet. Les mer her

MOMS: Forenkler momsrapportering
Europakommisjonen la i dag fram forslag om et nytt standardskjema for merverdiavgiftsrapportering. Hensikten er å redusere administrative byrder, forenkle etterlevelse av skattereglene og effektivisere skattemyndighetene i EU-landene. Les mer her

MILJØ: Nye regler for opphugging av skip
Europaparlamentet stemte i går for en avtale inngått med Rådet om å sikre at gamle EU-registrerte skip som blir sendt til opphugging i tredjeland, skal bli demontert i EU-godkjente anlegg. Les mer her

ØKONOMI: Økning i statsgjeldens andel av BNP
Eurostat la i dag fram en oversikt over hvor stor andel statsgjelden utgjør av bruttonasjonalproduktet i EUs medlemsland i andre kvartal sammenlignet med første kvartal i år. Det var en økning i EU fra 85,9 til 86,8 prosent. Sammenlignet med andre kvartal i 2012, har andelen statsgjeld økt fra 84,7 til 86,8 prosent. Les mer her

JUSTIS: Medlemslandenes anvendelse av EU-lovgivningen
Europakommisjonen la i går fram en oversikt over medlemslandenes anvendelse av EU-lovgivningen i 2012. Ifølge oversikten var det færre åpne saker om brudd på EU-lovgivningen ved utgangen av 2012 enn i tidligere år. Samtidig var det en økning i antall saker til behandling i problemløsningsmekanismer som skal styrke etterlevelse av regelverket. Les mer her

SKATT: Ekspertgruppe om skattlegging av den digitale økonomien
Europakommisjonen vedtok i går å opprette en høynivågruppe om skattlegging av den digitale økonomien. Ekspertgruppen skal undersøke de beste mulighetene for å skattlegge den digitale økonomien, identifisere de viktigste utfordringene fra et EU-perspektiv og legge fram mulige løsninger. Kommisjonen vil deretter utvikle de nødvendige EU-initiativer for å forbedre skattesystemet for den digitale sektoren. Les mer her

TALER:
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: Speech at the European Parliament plenary debate on the European Council, 24-25 October 2013
Skattekommissær Algirdas Šemeta: Speaking Points on Standard VAT Return

********************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Fungerende daglig leder

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645