Næringslivet i EU

EU er verdens største indre marked som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Nærmere 80 prosent av norsk eksport går til EU. I tillegg lages en stor andel av regelverket bedrifter i Norge må forholde seg til i EU. Det felles arbeidsmarkedet i EØS-området blir stadig viktigere for norske bedrifter.

Publisert 17.09.13

Internasjonalt, NHO Brussel

Bakgrunn
Det indre marked ble etablert 1. januar 1993, og bygger på prinsippet om fri bevegelse av personer, tjenester, varer og kapital. I dag utgjør det indre marked grunnsteinen i EU-samarbeidet. Foruten å omfatte alle 27 medlemsland i EU, er de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein også med. Det sikrer europeisk næringsliv tilgang til et stor felles marked med like konkurransevilkår og like muligheter. 

Betydning
Det indre marked er verdens største økonomiske enhet og består av ca. 495 millioner innbyggere. I løpet av de ti første årene har markedet bidratt med om lag 2,5 millioner nye arbeidsplasser og ført til en velferdsøkning for EUs innbyggere.

På grunn av EUs indre marked kan europeiske bedrifter drive næringsvirksomhet i hele EØS-området. Felles regelverk har erstattet ulike og komplekse nasjonale regelverk, og gjort det enklere og billigere for næringslivet å etablere seg eller handle på tvers av land i EØS-området. Det indre marked har samtidig ført til et mer konkurransedyktig europeisk næringsliv og gjort landene mer attraktive for investeringer fra utlandet.

EU er det største eksportområdet i verden. I 2004 sto EU for 19,2 prosent av eksporten på verdensbasis. Til sammenligning sto USA for 14, 4 prosent, Kina 9,4 prosent og Japan 9 prosent.

Norge og det indre marked
Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen gir store deler av norsk næringsliv tilnærmet lik adgang til markedet i Europa som konkurrentene. Et viktig unntak er fiskeri- og havbruksnæringen, som møter tollbarrierer for sine produkter.

Norsk næringsliv er avhengig av adgangen til det indre marked. Nærmere 80 prosent av norsk eksport går til EU og nærmere 70 prosent av importen kommer fra EU. I løpet av 7 år, fra 1999 til 2005 har norsk eksport til EU økt med nesten 5 prosent. Importen for samme periode har holdt seg jevn.

I mange bransjer i Norge i dag er det mangel på arbeidskraft. Det indre arbeidsmarkedet i EØS-området blir stadig viktigere for norske bedrifter for å finne relevant arbeidskraft.