Prioriteringer for det italienske formannskapet

Fra 1. juli 2014 overtar Italia formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Det er en periode preget av store endringer i EU.

Publisert 30.06.14

NHO Brussel

I løpet av de neste månedene skal et nytt Europaparlament konstitueres samtidig som et nytt kollegium av kommissærer skal nomineres av medlemslandene og godkjennes av  Europaparlamentet. I tillegg skal Det europeiske råd få ny leder senere i høst. Det betyr at alle de tre viktigste EU-institusjonene får ny politisk ledelse mens Italia innehar formannskapet.

Etter Lisboa-traktaten fra 2009 arbeider EUs formannskap i grupper på tre land. Den såkalte trioen bestemmer langsiktige mål og forbereder en felles agenda for Rådet for en periode på 18 måneder. Hvert formannskap forbereder deretter, på bakgrunn av trioens overordnede linjer, et detaljert arbeidsprogram for sin 6-måneders periode.  Formannskapet har ansvar for å drive Rådets arbeid fremover og sørge for kontinuitet, ryddige prosesser og samarbeid mellom medlemslandene.

Økonomisk vekst og flere arbeidsplasser
Vekst og arbeidsplasser står øverst på agendaen for det italienske formannskapet. Særlig den høye ungdomsledigheten vil få mye oppmerksomhet. Formannskapet vil med et toppmøte i Torino allerede 11. juli om ungdom og arbeid legge vekt på behovet for gjennomføring av initiativet «Ungdom i Arbeid» og iverksetting av andre initiativer. Grønne jobber står også på agendaen og vil være tema på en rekke uformelle rådsmøter for arbeid, miljø og utdanning og opplæring.

Globalt engasjement
Det italienske formannskapet vil styrke EUs globale engasjement. Forhandlingene om en transatlantisk frihandelsavtale (TTIP) må realiseres, en sterk klima- og energipakke for 2030 må fremforhandles med spesifikk kompensasjon for energiintensive industrier og reform av EUs kvotehandelssystem (ETS). Energisikkerhet må også stå høyt på agendaen.  Situasjonen i Ukraina og forholdet til Russland må følges tett og Asia-partnerskapet styrkes. Dette skal blant annet EU-Asia-toppmøtet i oktober bidra til. Samme måned skal det også arrangeres et EU-toppmøte med fokus på energi.

Konkurranseevne og godt styresett
Videre er formannskapet opptatt av at EU, på bakgrunn av EP-valget, må sende en klar melding om en re-orientering av politikken i retning vekst og arbeidsplasser. Nye ideer er nødvendig og må danne utgangspunkt for diskusjoner omkring kandidater til politiske verv.

Fokuset på vekst og arbeidsplasser betyr ikke at man skal glemme finansiell konsolidering og strukturell reform. Disse forblir nøkler for videre utvikling. EU-toppmøtet i desember i år bør gjøre opp status for EU2020, EUs strategi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst. I tillegg må arbeidet for en europeisk bankunion, den felles avviklingsmekanisme for banker og styrket regulering av finansmarkedene fortsette.

Industriell konkurranseevne vil være et nøkkeltema under formannskapsperioden, med særlig oppmerksomhet rettet mot investeringer, infrastruktur og sammenkoblinger. Italienerne vil også arbeide videre med den industrielle renessanse og utvikling av en mer sammenhengende og horisontal tilnærming til industrien. Konkurranseevne generelt sett er et annet viktig tema. Sentrale områder her er «trademarks», handelshemmeligheter, copyright og produktsikkerhet. Videre utvikling av det indre marked, særlig med tanke på dets digitale dimensjon vil også bli prioritert.

EU-toppmøtet i oktober vil blant annet legge vekt på vekst og sysselsetting. Partnerskaps-/kontraktsfestede avtaler rettet mot bedre koordinering av nasjonal økonomisk politikk innen konkurranseevne er et annet viktig tema på EU-toppmøtet i oktober 2014.

Det italienske formannskapet har også annonsert at de vil prioritere migrasjon og asyl, regionale allianser, ressursknapphet og bærekraftighet.

Fra i morgen av og seks månder fram får vi se hvordan de vil lykkes i sitt arbeid. Det er mye som skal falle på plass i EUs institusjoner i tiden framover som vil være med å legge føringer for Italias arbeid.

Kontakt oss

Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605