Erasmus+: direkte relevant for bedrifter

EUs nye program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+, ble 23. mai lansert i Norge. Programmet er et viktig verktøy i EUs nærings-, arbeids- og sysselsettingspolitikk og oppfordrer til økt involvering av arbeids- og næringsliv. Mobilitetsaktiviteter er direkte relevant for norske bedrifter.

Publisert 27.05.14

NHO Brussel

ERASMUS+  

 • EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020
 • Budsjett på 14,7 milliarder euro
 • Verdens største utdanningsprogram
 • Samler og integrerer en rekke tidligere programmer
 • Kontaktpunkt i Norge: Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU)

BAKGRUNN

Utdanning, ungdom og idrett er i Europa 2020-strategien definert som nøkkeldrivere for å takle regionens sosioøkonomiske utfordringer. Den økonomiske krisen har ført til høy arbeidsledighet, særlig blant ungdom og unge voksne.

Erasmus+ skal bidra til økt vekst, flere arbeidsplasser, sosial likhet og inkludering gjennom å støtte tiltak, samarbeid og verktøy som følger målsettingene i Europa 2020. Erasmus+ innebærer en mer strategisk og ambisiøs tilnærming enn det som var tilfellet i forrige periode ved at man har slått sammen flere tidligere programmer og økt budsjettet med 40 %.

PROGRAMMETS OPPBYGGING

Erasmus+ er bygd opp rundt tre hovedtiltak: mobilitet, strategisk samarbeid og politikkutforming. I tillegg inkluderer programmet idrett og «Youth in Action».

 1. Mobilitet

  Utveksling av elever, lærlinger, studenter og ansatte ved fagskoler eller bedrifter utgjør fortsatt programmets hovedsatsning, med omtrent 63 prosent av budsjettet. Rammeverket for tiltak innen høyere utdanning er ganske likt som tidligere. Det nye er at det nå også gis støtte til lærling-opphold i offentlige organisasjoner og i næringslivet. Slike utplasseringer kan vare i alt fra to uker til ett år og krever en avtale om kvaliteten og studiepoeng for praksisperioden mellom studentens utdanningsinstitusjon og bedriften/organisasjonen. Erasmus+ vil fortsette å støtte internasjonal mobilitet mellom europeiske land og resten av verden. Lærlinger og elever i fag- og yrkesopplæring kan benytte Erasmus+ til å ta deler av lærlingtiden eller skolegangen i et annet land.

 2. Strategisk samarbeid

  Denne delen av programmet støtter en rekke former for samarbeid gjennom erfaringsutveksling og utvikling av god praksis. For næringslivet er særlig initiativene kunnskaps- og sektorallianser relevante, hvor bedrifter og organisasjoner kan danne samarbeid med utdanningsinstitusjoner som promoterer innovasjon, entreprenørskap og større
  arbeidslivsrelevans i utdanningen.

 3. Politikkutforming

  Denne delen av programmet støtter først og fremst europeiske prosjekter som utvikler og bygger opp om europeiske utdannings- og innovasjonsreformer.

ERASMUS+ OG NÆRINGSLIVET

Erasmus+ vektlegger i større grad enn tidligere programmer samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Programmet er et viktig verktøy i EUs nærings-, arbeids- og sysselsettingspolitikk og oppfordrer til økt involvering av arbeids- og næringsliv. Mobilitetsaktiviteter, som utveksling av lærlinger, er direkte relevant for bedrifter. Programmets andre hovedtiltak, strategisk samarbeid og god praksis, legger til rette for at bedrifter og organisasjoner kan inngå tematiske samarbeid med skoler, opplæringssentre, forskningsinstitusjoner og andre bedrifter. Dette kan gjøres gjennom strategiske partnerskap og kunnskaps- og sektorallianser. Kunnskaps- og sektorallianser er større prosjekter som skal styrke samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Samarbeid som skaper innovasjon og entreprenørskap i og gjennom utdanning skal bidra til utvikling, testing og implementering av god praksis.

Det er veldig mange uutnyttede utvekslings-muligheter i fagopplæringen 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på ANSA-seminaret 2014

Fag- og yrkesopplæring
Styrkingen av satsingen på fag- og yrkesopplæring i Erasmus+ er svært positivt for næringslivet. Det vil kunne påvirke rekrutteringen til disse fagene i positiv retning fordi det åpner for flere muligheter i utdanningen. Lærlinger som deltar i utvekslingsprogram opparbeider seg dessuten viktig dobbeltkompetanse. De har faget sitt i tillegg til at de vil lære språk og utvikle kulturforståelse. Flere og flere bedrifter vektlegger internasjonal erfaring. 

I Erasmus+ kan også bedriftene selv være aktive søkere. De kan dermed søke for egne lærlinger dersom internasjonal erfaring gagner bedriften. Søknadsprosedyrene er forenklet fra forrige periode og SIU har utarbeidet gode veiledere.

Strategiske partnerskap
Målet med strategiske partnerskap er, ifølge SIU, å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i fag- og yrkesopplæringen på tvers av landegrensene.

Norske bedrifter kan benytte programmet til å lage partnerskapsavtaler om opplæring og utveksling av lærlinger og utvekslingen kan finansieres innenfor rammen av et strategisk partnerskap. Varigheten på prosjektene er fra 2 til 3 år.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

tor.erik.groeng@nho.no
Telefon
23088215
Karoline Bjørklund

Rådgiver

NHO Brussel

karoline.bjorklund@nho.no
Mobil
+32470990605