Et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa

1. januar 2015 overtok Latvia formannskapet i Rådet for Den europeiske union for første gang siden landet ble medlem av EU i 2014. Formannskapet blir også det første som starter sin periode med ‘det nye EU’ på plass.

Publisert 05.01.15

NHO Brussel

Latviernes satsingsområder er konkurranseevne, digitalisering og EUs rolle som global aktør, og er basert på strategiske prioriteringer fra Det europeiske råd og Europakommisjonen. Ved å arbeide for et konkurransedyktig, digitalt og involvert Europa ønsker formannskapet å bidra til at EU kommer seg ut av finanskrisen, skape flere arbeidsplasser, gripe de digitale mulighetene, og spille en rolle i en globalisert verden i rask endring.

Et konkurransedyktig Europa
Det latviske formannskapets hovedoppgave vil dreie seg om å legge til rette for økt investering i Europa. Investerings- og vekstpakken lansert av Europakommisjonen i slutten av november er et viktig initiativ, men vil ikke være nok i seg selv. BUSINESSEUROPE, som organiserer Europas næringslivsorganisasjoner, understreker at pakken må etterfølges av flere ambisiøse steg. Eksisterende investeringsbarrierer på tvers av medlemslandene må brytes ned.

Formannskapet skal arbeide for en dypere økonomisk og monetær union, og et mer effektivt økonomisk styresett. Sammen med Europakommisjonen skal de også evaluere Det europeiske semester, og utrede nye tilnærminger for å styrke den sosiale dialogen.

Det indre marked må styrkes og Energiunionen framskyndes. Når det gjelder energi ønsker Latvia særlig å fokusere på sammenkobling av regional infrastruktur, regionalt samarbeid og diversifisert energiforsyning. De baltiske landene har siden energikrisen i 2009 arbeidet for å redusere energiavhengigheten og forbedre energieffektiviteten. Erfaringene fra Baltikum kan bli nyttige også på et overordnet europeisk nivå.

Et digitalt Europa
Digitale løsninger representerer enorme muligheter. Den opptrappede satsingen fra Det europeiske råd og Europakommisjonen på digitalisering, skal følges opp og iverksettes. Et nøkkelområde for formannskapet er trygghet i digitale omgivelser, et område som blant annet omfatter implementeringen av en pakke for nettrygghet og cybersikkerhet. I tillegg er en utvidelse og oppgradering av Europas infrastruktur for telekommunikasjon nødvendig, som et ledd i utviklingen av et digitalt indre marked. Formannskapet vil konsultere sentrale aktører og sammen med Europakommisjonen legge grunnlaget for debatt under EU-toppmøtet i juni 2015. Latvia er vertskap for vårens toppmøte om Europas digitale framtid.

Et involvert Europa
Den siste hovedprioriteringen dreier seg om EUs naboskapspolitikk og rolle som global aktør. Verden opplever turbulente tider med en rekke eksterne kriser som truer eller legger press på EUs sikkerhet og yttergrenser.

Formannskapet vil sammen med medlemslandene, og EUs institusjoner og byråer gå disse utfordringene i møte. Særlig vil det jobbes for å skape en felles plattform sammen med EUs østlige naboer, hvor mye av arbeidet vil rettes mot det østlige partnerskapstoppmøtet i Riga i mai. I tillegg vil det latviske formannskapet rette fokus mot Sentral-Asia, en ofte oversett, men i økende grad viktig region, med stort potensial for tettere samarbeid.

Forhandlingene om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP) vil også stå høyt på agendaen. 2015 blir sett på som et avgjørende år for forhandlingene. BUSINESSEUROPE oppfordrer formannskapet til å arbeide for ferdigstillelse av en ambisiøs avtale. Organisasjonen legger særlig vekt på at avtalen må håndtere barrierer for handel, sørge for full tollfrihet, harmoniserte regler, rettferdig og lik tilgang til markeder for offentlige anskaffelser, eliminering av eksportrestriksjoner på energi og råvarer, forenkling av tollprosedyrer og en velfungerende mekanisme som beskytter investeringer.

Det latviske formannskapet skal jobbe med en rekke saker som får stor innvirkning på EUs utvikling. I tillegg har de fått et kommende gresk nyvalg å tenke på, der konsekvensene for Hellas' medlemskap i eurosonen er et sentralt punkt.

Kontakt oss