Europakommisjonen styrker innsatsen for forsyningssikkerhet

Europakommisjonen la 16. februar fram den såkalte vinterpakken som skal styrke EUs energisikkerhet. I pakken gir Kommisjonen tydelige signaler om at norsk naturgass vil stå sentralt for EU framover både når det gjelder oppnåelse av klimamålene og energisikkerhet.

Publisert 18.02.16

NHO Brussel

Gassforsyning

Energisikkerhet er en av hjørnesteinene i Energiunionen og pakken skal styrke EUs motstandsdyktighet mot mulige brudd på energiforsyningen gjennom å redusere energiavhengigheten av eksterne leverandører og gi EU de nødvendige verktøy i den globale energiomleggingen verdens ledere ble enige om i Paris i 2015.

I pakken vektlegger Kommisjonen bestemmelsen om mellomstatlige avtaler på energiområdet, såkalte IGAs (Intergovernmental Agreements), en strategi for LNG og gasslagre, en forordning om gassforsyningssikkerhet, og en strategi for oppvarming og kjøling.

Tiltakene Kommisjonen foreslår er blant annet å moderere energietterspørselen, øke energiproduksjonen i Europa (inkludert fornybar energi), videreutvikle et indre energimarked, og diversifisere energikilder, -leverandører og forsyningsruter. Forslagene skal også gjøre energimarkedet mer transparent og skape mer solidaritet mellom medlemslandene.

Kommisjonen anerkjenner at gass fortsatt vil spille en viktig rolle i omstillingen til lavutslippsøkonomien og er en viktig del energimiksen. Forordningen for forsyningssikkerhet på gass skal gjøre det europeiske gassmarkedet mer transparent, og tar også sikte på å gjøre EU bedre i stand til å håndtere brudd på gassleveransene. Kommisjonen vil oppnå dette gjennom en mer regional heller enn nasjonal tilnærming når landene utformer tiltak for å styrke forsyningssikkerheten. Her tar kommisjonen også til orde for å styrke solidariteten mellom medlemslandene i krisetid.

Kommisjonen vil sikre at mellomstatlige avtaler på energi som er relevante for EUs gassikkerhet er i samsvar med EUs regelverk. Kommisjonen vil derfor ha en obligatorisk kontroll av avtalene som medlemsland vil inngå med tredjeland før de framforhandles og signeres.

Noen av EUs medlemsland har kun tilgang til en gassleverandør, noe Kommisjonen vil gjøre noe med. De har derfor lagt fram en strategi for LNG og lagring av gass, som skal gi landene bedre tilgang til LNG som en alternativ kilde til rørgass. For å få til dette, står utbygging av strategisk infrastruktur for å ferdigstille det indre marked sentralt.

Kommisjonen foreslår også en strategi for oppvarming og kjøling som skal fjerne hindre for dekarbonisering i bygg og industri. Disse sektorene forbruker halvparten av EUs energi. I strategien blir det også understreket at økt energieffektivisering og bruk av fornybar vil ha innvirkning på energisikkerheten.

Kommisjonens strategier bekrefter at gass er svært viktig for EUs energisikkerhet og for oppnåelsen av klimamålene. Dette er tydelige signaler om at det vil være behov for norsk gass også i framtidens energimiks i Europa. Norsk naturgass vil ha en sentral rolle som back-up for fornybar energi, erstatter for kull og bidragsyter til større energisikkerhet for EU. Dette gir signaler om at man kan investere på norsk sokkel i framtiden, fordi norsk gass vil være del av energimiksen framover. Naturgass er det reneste av de fossile brennstoff, kan blandes med biogass og vil bidra til å redusere klimagassutslippene i EU.

NHO støtter Kommisjonens pakke, men etter vårt syn er imidlertid det aller beste tiltak for energisikkerhet og klima, et velfungerende indre energimarked. Det felles nordiske kraftmarked er det beste eksempel på dette. Samarbeid og grenseoverskridende infrastruktur med stadig færre flaskehalser har gitt fri flyt av kraft over landegrensene. Det er den mest energi- og kostnadseffektive garanti for energisikkerhet og gir betydelig klimagevinst. Samarbeidet gjør at de nordiske land samlet klarer seg med betydelig mindre energiproduksjon og slipper et overdimensjonert energisystem som sikring.

Energisikkerhet kan slik også gå hånd i hånd med klima, men da må en kun ha det som mål – CO2-reduksjonsmålet. Flere konkurrerende mål underminerer hverandre og svekker kvotehandelsmekanismen. Det må sikres at eksisterende regelverk fungerer etter hensikten heller enn at stadig nye lovforslag legges fram for å bøte på ikke fungerende marked. Kommisjonens hovedprioritet må være å få etablert infrastruktur mellom medlemslandene uten forstyrrende inngripen fra medlemslandenes side gjennom lovmessige eller nasjonalt innrettede beskyttende tiltak.

Kontakt oss