Høyt ambisjonsnivå fra Europakommisjonen

Europakommisjonen presenterte denne uken sitt arbeidsprogram for 2016.

Publisert 29.10.15

NHO Brussel

Kommisjonen er EUs utøvende organ og i sitt arbeidsprogram setter Kommisjonen hvert år rammene for politikk- og regelverksutviklingen på EU-nivå. Arbeidsprogrammet for 2016 bygger på Juncker-kommisjonens hovedprioriteringer om jobb, vekst og investeringer og prioriterer gjennomføringen av de store strategier som Kommisjonen tidligere har lagt frem om et digital indre marked, en europeisk energiunion samt en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA.

Målet er å gjøre EU til en sterkere, mer konkurransedyktig og effektiv union som kan ta Europa inn i fremtiden på en fremgangsrik måte. Kommisjonen vil derfor prioritere tiltak som har direkte effekt på jobbskaping og vekst i Europa.

Digitaliseringen av Europas økonomi er et viktig tema i denne sammenheng. Å få på plass et velfungerende digitalt indre marked er en hjertesak for Juncker-kommisjonen og ambisjonen er å presentere alle relevante forslag knyttet til EUs digitale strategi tidsnok til at Europaparlamentet og Rådet rekker å vedta disse før slutten av denne mandatperioden i 2019. Her vil man i løpet av 2016 bl.a. komme med lovforslag om grensekryssende kontraktsregler for netthandel med digitalt innhold og fysiske varer, begrense geografisk diskriminering av forbrukere i forbindelse med netthandel, endring av EU-regelverket for opphavsrett samt redusert administrasjonsbyrder knyttet til moms på netthandel. Kommisjonen vil i tillegg foreslå endringer bl.a. av EU-regelverket for telekom-sektoren samt audiovisuelle medietjenester.

Fortsettelsen på energiunionen er et annet sentralt tema for Kommisjonen. I arbeidsprogrammet for 2016 annonseres lovforslag om el-markedsdesign. Kommisjonen vil også presentere forslag til revidering av forordningene om el-forsyningssikkerhet, gassforsyningssikkerhet og reglene for mellomstatlige avtaler (IGA), samt en fornybar energi-pakke, og en energieffektiviseringspakke.

Arbeidsprogrammet legger også stor vekt på EUs handelspolitikk. Holdningen er at dette vil stå sentralt i å skape nye jobber og økt verdiskapning i EU.  Kommisjonen er særlig opptatt av forhandlingene om TTIP, hvor målet fortsatt er at EU og USA skal komme i havn med avtalen i løpet av 2016. Kommisjonen er optimistisk og tror fortsatt på å kunne få til en omfattende og balansert avtale med høye standarder som vil være til fordel også for forbrukere og små bedrifter.

-Arbeidsprogrammet for 2016 viser at Kommisjonen mener alvor med sine strategier og fortsatt har stor tro på at de politiske linjer som er lagt vil bringe flere jobber, økt verdiskapning, mer demokrati, bedre sikkerhet, og kort sagt føre Europa gjennom og ut av krisenes dal, sier Roald Gulbrandsen, daglig leder ved NHO Brussel.

-Gjennomføringen av EUs digitale strategi og energiunionen samt EUs handelspolitikk generelt vil ha stor påvirkning på Norge og norsk næringsliv. Tilpasningen av EUs indre marked til den digitale økonomien, formingen av energiunionen og det å få koblet på Norge på en god måte på en eventuell frihandelsavtale mellom EU og USA vil være avgjørende for norsk økonomi fremover. Det blir viktig for norske aktører å følge nøye med på prosessen fremover i disse sakene, konkluderer Roald Gulbrandsen.

 

Kontakt oss

Emmelie Odberg Rosengren

Rådgiver

NHO Brussel

emmelie.odberg.rosengren@nho.no
Mobil
+32493756391