Kommisjonens arbeidsprogram 2017: Veikart for et ivaretakende Europa

Europakommisjonen presenterte forrige uke sitt årlige arbeidsprogram for 2017. Det overordnede målet for Kommisjonen neste år er å levere "et Europa som beskytter, styrker og forsvarer". Gjennom sentrale tiltak knyttet til det indre marked, energi og klima, handel, justis, migrasjon og sikkerhet vil Kommisjonen skape bærekraftig økonomisk vekst, rettferdighet i markedet og løsninger på store felles utfordringer i Europa.

#205

EU Fotograf: iStockPhoto

Publisert 31.10.16

NHO Brussel

Til å begynne med har Kommisjonen i høst foreslått å fordoble varigheten og budsjettet for EUs fond for strategiske investeringer (det såkalte Juncker-fondet). Fondet skal nå inngå i EUs neste langtidsbudsjett etter 2020 med mål om å mobilisere 500 milliarder euro til investeringer, hvor EU vil garantere en sum på 33.5 milliarder euro. 

Parallelt vil Kommisjonen fortsette å legge vekt på jobbskaping i sine sosiale prioriteringer. Initiativene ‘New Skills Agenda for Europe’, ‘Youth Gurantee’ og ‘Youth Employment Initiative’ skal hjelpe medlemslandene å redusere ungdomsledigheten. De skal bidra til å spisse kompetanseutviklingen i EU og skape gode forutsetninger for ungdommer å tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å bli aktive på arbeidsmarkedet.

Kommisjonen vil også vurdere behovet for ev. å revidere Arbeidstidsdirektivet samt lansere en europeisk søyle for sosiale rettigheter, som i første rekke skal gjelde for eurolandene men som langsiktig også skal kunne utvides til å gjelde i alle medlemsland. Søylen for sosiale rettigheter vil bl.a. legge vekt på balansen mellom jobb og privatliv. 

På indre markedsområdet vil Kommisjonen revidere Forbrukerrettighetsdirektivet og Forbrukerkjøpsdirektivet samt elementer i EUs forbrukerregelverk om urimelige avtalevilkår og handelspraksis overfor forbrukere, forbrukerbeskyttelse i forbindelse med prismarkering på forbruksvarer og villedende og sammenlignende reklame samt påbud for å sikre vern av forbrukernes interesser. I tillegg vil Kommisjonen foreslå å utvide reglene for betalinger over landegrensene (den såkalte euroforordningen) til å gjelde også for land utenfor eurosonen. Utover det vil Kommisjonen også foreslå bl.a. nye regler om merverdiavgift, fri flyt av data i digitaliseringen og personvern i Ekom-tjenester (e-privacy). 

Kommisjonen legger også spesielt vekt på transportsektoren. Her vil Kommisjonen neste år foreslå revideringer både i reglene for kombinerte transporter og reglene for førerkort for tung lastebil og buss. Kommisjonen vil også foreslå revideringer i fellesreglene for adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss i EU samt reglene om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport. 

På handelsfronten legger Kommisjonen opp til videre oppfølging og gjennomføring av EUs nye handelspolitiske strategi "Trade for All" som ble presentert i fjor høst. Her vil det bl.a. bli lagt særlig vekt på å sluttføre handelsforhandlingene med Japan samt åpne nye forhandlinger om frihandelsavtaler med Australia og New Zealand. 

Det ventes å bli et innholdsrikt 2017 på energi- og klimaområdet. Kommisjonen fortsetter arbeidet med å levere på Energiunionen. Kommisjonen har lansert en rekke initiativer i form av lovpakker i 2015 og 2016, og vil følge behandlingen av sakene i Europaparlamentet og Rådet i tiden framover. Dette gjelder blant annet den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime, oppfølgingen av Paris-avtalen og innsatsfordelingsforordningen om utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Gassforsyningssikkerhetspakken og strategien for lavutslippsmobilitet er også på agendaen. I tillegg skal de reviderte direktivene for energieffektivisering, fornybar energi og bygningsenergidirektivet, samt forslaget til kraftmarkedsdesign legges fram av Kommisjonen innen utgangen av 2016 for behandling av Parlamentet og Rådet. 

Når det gjelder sikkerhetspolitikk vil Kommisjonen følge opp EUs sikkerhetsagenda og fortsette arbeidet mot en sikkerhetsunion. Ett av tiltakene under denne agendaen er et europeisk reiseinformasjons- og autorisasjonssystem (ETIAS), som skal introdusere automatisk undersøkelse av borgere fra tredjeland som det ikke stilles visumkrav til. Schengens informasjonssystem skal forbedres for å øke samhandlingen mellom grense- og lovmyndigheter. Kommisjonen skal også fortsette å implementere EUs handlingsplan for å bekjempe finansieringen av terrorisme.

Migrasjonspolitikk er et annet område Kommisjonen vektlegger i sitt arbeidsprogram for 2017. Fokuset i denne agendaen ligger på beskyttelse av ytre grenser og innføringen av en ansvarlig migrasjonspolitikk. Kommisjonen ønsker at EU fortsetter sitt arbeid med å bistå flyktninger og deres integrering i medlemsland og tredjeland. I tillegg ønsker Kommisjonen å normalisere Schengenområdet ved å styrke beskyttelsen av de ytre grensene. Migrasjonspolitikken skal forbedres ved å revidere Dublinreglementet og styrke de allerede eksisterende systemene og etatene for felles europeisk asylpolitikk. 

- Dette er Kommisjonens første arbeidsprogram etter brexit, og det er viktigere enn noen gang å synliggjøre merverdien av det europeiske samarbeid overfor Europas befolkning. Ikke uventet ser vi at arbeidsprogrammet fortsatt vektlegger jobbskaping og investeringer, forbrukere, sosiale forhold og de sikkerhetspolitiske utfordringene i Europa, sier Ingvill Sjøvold Nilsen, fungerende daglig leder ved NHOs Brusselkontor.

 

Kontakt oss