Nederlandsk nøkternhet i Rådet

For en gangs skyld er det ikke nederlandsk suksess på skøyteisen som trekker oppmerksomheten mot landet i disse dager. Den 1. januar tok Nederland over formannskapet i Rådet som det skal forvalte de neste seks månedene.

Publisert 08.01.16

NHO Brussel

Logo til det nederlandske formannskapet

Landet har et høyt ambisjonsnivå og en rekke viktige saker på dagsordenen for perioden. De vil vektlegge 3 prinsipper i arbeidet: det som er viktig for innbyggere og næringsliv, et EU som skaper innovativ vekst og jobber, og ikke minst et EU som er i kontakt med samfunnet.

Etter nederlendernes syn må EU konsentrere seg om og finne løsninger på disse store samfunnsutfordringene som Europa står overfor. Dette må skje i fellesskap, der medlemslandene må stå sammen, samtidig som kontakten mellom borgere og EU-institusjonene må styrkes. Dette er nødvendig for å gjenopprette tilliten til EU som har blitt svekket under finanskrisen.

Flyktningstrømmen og de gjennomgripende endringene i EUs nabolag de siste fem årene gjør at migrasjon og internasjonal sikkerhet vil stå høyt på agendaen. Formannskapet vil derfor blant annet vektlegge på å få på plass migrasjonspakken Europakommisjonen nylig la fram og ferdigstille gjennomgangen av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

EU må samtidig finne tilbake til rollen som innovator og jobbskaper blant annet gjennom å fjerne barrierer i det indre marked og få på plass det digitale indre marked. Næringslivet må gis muligheten til å være innovativt. Jobbene som skapes må være gode jobber og ikke utnytte arbeidstakeren. Formannskapet vil at utstasjonerte arbeidstakere skal få bedre beskyttelse for å styrke retten til fri bevegelse av arbeidstakere. Det vil også videreføre arbeidet med å sikre bedre kvalitet på lovgivningen fra Brussel og mindre administrative byrder for næringsliv, innbyggere og forvaltning.

Dagens økonomiske situasjon med nedgang i oljeprisen og økte investeringer med EU-midler har bidratt til å styrke den europeiske økonomien. De strukturelle reformene og en sunn finanspolitikk i medlemslandene må likevel fortsette i tiden framover for å sikre at den økonomiske opphentingen vedvarer. Dette blir særlig viktig med den rådende usikkerheten i de framvoksende økonomiene, som kan komme til å påvirke framgangen i Europa negativt.

I den fjerde hovedprioriteten ser nederlenderne klima, miljø og energiressurser i en helhet. Et viktig element er Europakommisjonens sirkulær økonomipakke for bedre og mer ansvarlig ressursbruk. Nederlenderne vil også satse sterkt på videreutviklingen av Energiunionen. De vektlegger energiforsyning, etableringen av et indre energimarked, et mindre energiavhengig EU, forskning og innovasjon innenfor fornybar energi og en framtidsrettet klimapolitikk, der oppfølgingen av Paris-avtalen står sentralt.

Dette er bare et knippe av alle sakene nederlenderne skal drive framover. Den saken som i særdeleshet vil påvirke arbeidet deres, er flyktningkrisen. Uansett agenda i de forskjellige rådsmøtene, vil man måtte forholde seg også til denne problemstillingen og de konsekvenser den har for EU-samarbeidet. Nasjonal håndtering av krisen vil kunne trekke fokus i medlemslandene bort fra andre viktige politikkområder på EU-nivå. Utover dette, er det flere av de "vanlige" sakene på agendaen som ikke vil bli ferdigstilt til Slovakia tar over 1. juli.

For næringslivet er alle de nevnte områdene viktige. Ferdigstillelsen av et digitalt indre marked bringer med seg både utfordringer og muligheter. For eksempel er det kommet forslag til nye kontraktsregler for handel med digitalt innhold og fysiske varer. Dette berører e-handelssektoren generelt. På energi- og klimaområdet er det en rekke underliggende saker som særlig peker seg ut, deriblant den pågående reformen av kvotehandelssystemet. Resultatet av forhandlingene i EU om innsatsfordelingsbeslutningen og hvordan dette vil slå ut for Norge i etterkant er et annet viktig tema å følge med på. I tillegg vil de fleste sektorer bli påvirket av arbeidet med den sirkulære økonomien.

Om 6 måneder får vi se hva nederlenderne har oppnådd, om innbyggernes tillit til EU styrket og hvilke av løsningene på alle de stor utfordringene som er kommet på plass og hva som må overlates til neste land ut.