NHO Brussel 16.05.2017

Denne uken i EU | Fortsatt vekst i den europeiske økonomien | Borgerrettigheter bør prioriteres i forhandlingene mellom EU og Storbritannia

Publisert 16.05.17

NHO Brussel

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA/EØS). EØS-rådet skal blant annet diskutere samarbeidet mellom EU og EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island, samt energi og klima endringer som følge av Paris-avtalen. Europaminister Frank Bakke-Jensen deltar.

Siden forrige EØS-Rådsmøte har EØS-landene innlemmet den tredje energipakken i EØS-avtalen som omtalt i NHO Europanytt 09.05.2017. Totalt ble 69 nye rettsakter tatt inn i avtalen, de fleste av rettsaktene går på forbedring av det indre energimarkedet. Dette er et positivt tilskudd, men er et resultat av en tidkrevende prosess. Det er for tiden en backlog på ca 500 utestående rettsakter som venter på å bli innlemmet i EØS avtalen, noe NHO anser som alt for høyt. Ulikt regelverk i EØS-området skaper usikkerhet, merarbeid og kan være en direkte konkurranseulempe for bedriftene.

RÅDSMØTE bl.a. i Rådet for utenrikssaker, Rådet for allmenne saker, Rådet for justis- og innenrikssaker. Rådet for utenrikssaker skal blant annet diskutere implementeringen av EUs globale strategi på forsvar og sikkerhetsområdet. Rådet for allmenne saker skal forberede møte i Det europeiske råd 22. – 23.juni. Rådet for justis- og innenrikssaker skal diskutere reform av det felles europeiske asylsystemet.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer denne uken en konferanse i samarbeid med den europeiske sentralbanken om europeisk finansintegrering, åpen høring om "waste to energy" som en del av sirkulærøkonomien og et forum om implementeringen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med funksjonshinder i EU og medlemslandene.
EUROPAPARLAMENTET har plenums og komitéuke i Strasbourg. Parlamentarikerne skal diskutere retningslinjene for Brexit-forhandlingene med presidenten for Det europeiske råd. Donald Tusk. FNs generalsekretær António Guterres og presidenten for den Afrikanske union Moussa Faki Mahamat skal begge tale til plenum om sine respektive områder. Videre skal det diskuteres hvordan EU kan takle negative konsekvenser av globalisering, bosetting av flyktninger og den humanitære krisen i Syria. I plenum skal det stemmes over forslag for tilgang til nettinnhold ved midlertidig opphold i andre medlemsland samt en resolusjon for menneskerettighetssituasjonen i Ungarn. Tiltak for reduksjon av matavfall er også på agendaen.

Norske myndigheter og matbransjen styrker sitt samarbeid på matsvinnområdet, og har i en tid arbeidet med å etablere en bransjeavtale mellom partene som ventes signert i juni 2017. Den overordnede målsettingen med denne avtalen er nettopp å halvere matsvinnet med 50 prosent innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi. NHO Mat og Drikke er en av fem eiere av Matvett AS, som er matbransjens initiativ for å forebygge matsvinn. Matvett vil mobilisere bedrifter til å tilslutte seg bransjeavtalen via en tilknytningsavtale. 

ØKONOMI: Fortsatt vekst i den europeiske økonomien
Europakommisjonen kom nylig med sin økonomiske prognose for våren 2017. Den europeiske økonomien går inn i sitt femte år med stabiliserende forbedring siden finanskrisen. Dette kommer til å fortsette ifølge Europakommisjonen, som spår en vekst i BNP for eurosonen på 1,7% i 2017 og 1,8% i 2018. EU som helhet har en forventet vekst i BNP på 1,9% begge årene. Dette er en oppjustering fra vinterprognosen. Les mer her 

BREXIT: Borgerrettigheter bør prioriteres i forhandlingene mellom EU og Storbritannia
Dette var budskapet fra parlamentarikerne i Europaparlamentets komitéer for borgerrettigheter, arbeids- og sosiale saker i forbindelse med en felles høring som komitéene nylig arrangerte om situasjonen for EU-borgere i Storbritannia. Parlamentarikerne trakk frem den "moralske plikten" for å gjøre slutt på usikkerheten som EU-borgere i Storbritannia og britiske borger i Europa opplever. Oppfordringen er at forhandlingene om borgerrettigheter må avklares som førsteprioritet. Les mer her

TALE:
EUs sjefsforhandler i Brexit-forhandlingene Michel Barnier: at the Joint Houses of the Oireachtas (Houses of Parliament of Ireland), Dublin

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss