NHO Europanytt 01.12.2017

Indre markeds-konferanse på Næringslivets Hus | Mays tilbud om det finansielle bidraget til brexit viser initiativ, men er ikke godt nok | Europaparlamentariker vil høyne ambisjonsnivået for effektivisering og bruk av fornybar energi i energiunionen |

Publisert 01.12.17

NHO Brussel

Theresa May har gitt signal om at det i Storbritannia skal være oppnådd enighet om at de er villig til å øke sitt bidrag i det finansielle oppgjøre med EU, men det er ikke alle i Brussel som mener dette er tilstrekkelig for å kunne gå videre på fase to av brexit-forhandlingene, altså forhandlingene om en ny avtale mellom EU og Storbritannia. Europaparlamentets styringsgruppe for brexit mener det først må oppnås mer klarhet i hva som skjer med EU-borgere i Storbritannia, og deres borgerrettigheter, for at EU skal kunne si ja til å gå videre med forhandlingene ved neste toppmøte i midten av desember. Michel Barnier holdt en tale ved Berlins sikkerhetskonferanse angående EUs fremtid innad sikkerhet og forsvar etter brexit, hvor han la vekt på solidaritet mellom medlemsland, og at Storbritannia kun forlot EU – ikke Europa – og at forholdet mellom partene vil bevares blant annet på det grunnlaget av at det sikkerheten i Europa ikke skal bli utsatt. Ellers denne uken har industri- og energikomiteen (ITRE-komiteen) denne uken stemt over Parlamentets posisjon på deler av "Clean Energy-pakken" (vinterpakken) i Energiunionen. Øvrige forslag i denne pakken forventes å bli stemt over ved et nytt møte i ITRE-komiteen neste uke.

Indre markeds-konferanse på Næringslivets Hus, 4. desember
Mandag 4. desember inviterer NHO og Nærings- og fiskeridepartementet til en indre markeds-konferanse som tar fokus på utviklingen i Europa og det indre marked, og hva slags betydning dette har for næringslivet i Norge. Her vil du blant annet møte næringsminister Monica Mæland og NHO-leder Kristin Skogen Lund, og en rekke andre sentrale personer og bedrifter. Hvordan vil Norge takle utfordringene som medfølger brexit? Hva betyr EØS-avtalen for norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser? Hvor går EU, og hva betyr det for Norge? Les mer, og meld deg på, her

BREXIT: Mays tilbud om det finansielle bidraget til brexit viser initiativ, men er ikke godt nok
Europaparlamentets styringsgruppe for brexit kommenterte Theresa Mays finansielle bidrag til EU – et bruttobeløp på 100 milliarder euro (nærmere 50 milliarder euro netto). May får ros for å ha økt bidraget, men de understreker at de har gjort det klart fra begynnelsen at borgerrettighetene må være absolutte og uten tvil være sikret før de kan gå videre til fase 2 i forhandlingene. Det samme gjelder grensespørsmålet mellom Irland og Nord-Irland. Les mer her

ENERGI/KLIMA: Europaparlamentariker vil høyne ambisjonsnivået for effektivisering og bruk av fornybar energi i energiunionen
Industri- og energikomiteen (ITRE) vedtok tirsdag, med snever majoritet, sine forslag til parlamentets innstilling til forslagene i "Clean Energy-pakken" i energiunionen (også kjent som "vinterpakken"). I motsetning til Europakommisjonens opprinnelige forslag om 30% kutt i energiforbruket innen 2030, foreslår ITRE-komiteen at dette målet høynes til 40% og gjøres bindende for medlemslandene. ITRE-komiteen går også høyere ut når det gjelder endringen av reglene for bruken av fornybar energi, og fremmer at minst 35% av alt energikonsum i EU skal være fra fornybare kilder innen 2030, i motsetning til Kommisjonens forslag om 27%. For transportsektoren foreslås et eget mål om minst 12% fornybar energi. Under plenumsmøtet i parlamentet i januar vil et fullt parlament stemme over lovgivningen, for å gi parlamentarikerne forhandlingsmandat. Les mer her

NHO er skeptiske til ITRE-komiteens vedtak om et bindende mål om 40% energieffektivisering. Foruten at det neppe er realistisk, underminerer det kvotehandelssystemet og fleksibiliteten for å oppnå utslippsmålene for klimagasser. Når en også setter absolutte mål for energibruk blander en sammen energisparing med energieffektivitet. Dette kan forklares med ønske om energisikkerhet, men risikerer å alvorlig hemme både vekst, et fleksibelt indre marked for energi og det overordnede mål om overgang til utslippsfri energi.

Taler:
EUs sjefsforhandler for brexit ved Berlin Security Conferance

 

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.   

Kontakt oss