NHO Europanytt 02.03.2015

Næringslivet ønsker fortgang i digitaliseringen | Nødanropssystem i biler | Oversikt over framdriften på Europa 2020-strategien | Variasjoner i minimumslønnen i kjøpekraftsstandarder | Denne uken i EU

Publisert 02.03.15

NHO Brussel

KONKURRANSEEVNE: Næringslivet ønsker fortgang i digitaliseringen
BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, sendte nylig et innspill til møtet i Rådet for konkurranseevne. Organisasjonen ber Rådet iverksette konkrete tiltak for å utvikle et fullstendig indre marked og implementere agendaen for bedre regulering, følge opp konklusjonene om næringslivets konkurranseevne og skape fortgang i digitaliseringen av økonomien. Les mer her

TRANSPORT: Nødanropssystem i biler
Rådet vedtok i dag sin posisjon på typegodkjenningskrav til installering av nødanropssystem (eCall) i nye kjøretøy. Fra 31. mars 2018 skal alle nye biler ha teknologiske løsninger for å kunne kommunisere med det nødnummerbaserte eCall-systemet. Systemet skal være uten kostnader for forbrukerne. Les mer her

ØKONOMI: Oversikt over framdriften på Europa 2020-strategien
Eurostat publiserte i dag en oversikt over EUs framdrift på målene i Europa 2020-strategien siden 2008. Publikasjonen inneholder et kapitel på hvert av de fem overordnede målene. Les mer her

ØKONOMI: Variasjoner i minimumslønnen i kjøpekraftsstandarder
Ifølge tall lagt fram av Eurostat nylig, varierer den månedlige minimumslønnen mellom 184 euro og 1923 euro i måneden, i de 22 EU-landene som har minimumslønn. Når lønnen justeres for forskjeller i kjøpekraft reduseres imidlertid forskjellen mellom medlemslandene. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: The Role Financial Markets can play in Growth and Jobs
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Driving the EU forward: the Energy Union

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for konkurranseevne, i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi og i Rådet for miljø. I Rådet for konkurranseevne skal ministrene se på veien fram mot et reelt digitalt indre marked. Rådet for transport, telekom og energi skal drøfte Energiunionen og utvikling av og prioriteringer for energiinfrastruktur. I Rådet for miljø skal ministrene forberede klimamøtet i Paris og drøfte forhandlingene om post-2015-agendaen for det nye globale partnerskapet for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling.
EUROPAKOMMISJONEN presenterer en rapport over status og framtidsutsikter for Europas miljø. Kommisjonen arrangerer en debatt om migrasjon, lanserer en høring om EUs framtidige naboskapspolitikk, og arrangerer en konferanse for å markere en ny start for den sosiale dialogen.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe og komitéuke. Økonomikomitéen og budsjettkomitéen skal drøfte planene for etableringen av de tre pilarene i den såkalte Juncker-planen. Komiteen for kvinners rettigheter markerer Den internasjonale kvinnedagen. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss