NHO Europanytt 03.03.2014

Næringslivets innspill til 2030-rammeverket for energi og klima | Frihandelsavtale må vektlegge investeringsbeskyttelse | Direktivet om jordbeskyttelse bør trekkes tilbake | Nærmere enighet om innskuddsgarantier | Nærmere enighet om utstasjonering | Nye tiltak for å kutte bredbåndskostnader | Studier bekrefter økonomisk gevinst fra miljøpolitikk | Fortsatt lønnsgap mellom kvinner og menn | Denne uken i EU

Publisert 03.03.14

NHO Brussel

ENERGI: Næringslivets innspill til 2030-rammeverket for energi og klima
BUSINESSEUROPE sendte nylig sitt innspill om EUs 2030-rammeverk for energi og klima til det greske formannskapet. Organisasjonen ber ministrene sikre at betingelsene ligger til rette for investeringer i Europa. De tar også til orde for en mer ambisiøs energi- og klimapakke som håndterer utfordringene med de høye energiprisene og sikrer europeisk næringslivs konkurranseevne. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her og her

HANDEL: Frihandelsavtale må vektlegge investeringsbeskyttelse
BUSINESSEUROPE publiserte nylig en pressemelding om frihandelsforhandlingene mellom EU og USA. Organisasjonen tar til orde for å fortsette arbeidet mot en ambisiøs avtale som prioriterer investeringsbeskyttelse. Les mer her

MILJØ: Direktivet om jordbeskyttelse bør trekkes tilbake
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europakommisjonen om rammedirektivet om jordbeskyttelse. Ifølge organisasjonen er ikke EU-lovgivning på området nødvendig for å verne om jordsmonnet. BUSINESSEUROPE mener nærhetsprinsippet bør ligge til grunn og at direktivet derfor bør trekkes tilbake. Les mer her

ØKONOMI: Nærmere enighet om innskuddsgarantier
Rådet vedtok nylig sin innstilling til et direktivutkast som skal bidra til videre harmonisering av EU-regler om innskuddsgarantiordninger. Direktivet krever at alle banker blir del av en innskuddsgarantiordning slik at alle innskudd opp til 100 000 euro er dekket. Innstillingen bygger på en politisk enighet mellom Rådet og Parlamentet fra desember 2013. Les mer her

TELEKOM: Nye tiltak for å kutte bredbåndskostnader
Medlemslandenes representanter ga nylig sin støtte til kompromisset inngått mellom Rådet og Europaparlamentet om et direktiv som skal gjøre det enklere og billigere å utbre høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk. Dette skal blant annet skje gjennom å fremme felles bruk av infrastruktur. Les mer her

SYSSELSETTING: Nærmere enighet om utstasjonering
Forhandlere fra Rådet og Europaparlamentet kom nylig til uformell enighet om et lovutkast som skal styrke rettighetene til arbeidstakere som er midlertidig utstasjonert. Utkastet skal tydeliggjøre reglene for selskaper gjennom å skille mellom reell utstasjonering og forsøk på å omgå loven, samtidig som medlemslandene får noe fleksibilitet i å gjennomføre inspeksjoner.  Les mer her

MILJØ: Studier bekrefter økonomisk gevinst fra miljøpolitikk
Europakommisjonen publiserte i dag to studier som viser at en miljøpolitikk med bedre vern mot flom og større andel grønne skatter kan bidra til økonomisk vekst. Den ene studien viser at det er økonomisk fordelaktig med rettidig investeringer i flombeskyttelse, og den andre viser fordelene ved å flytte skattebyrden bort fra arbeidskraft og over på ressursforbruk og forurensing. Les mer her

LIKESTILLING: Fortsatt lønnsgap mellom kvinner og menn
Ifølge tall lagt fram av Europakommisjonen nylig, er lønnsgapet mellom kvinner og menn fremdeles på rundt 16 prosent. Ifølge Kommisjonen viser tallene at kvinner i realiteten arbeider 59 dager gratis før de oppnår samme inntekt som menn. Les mer her

TALER:
Kommissær for Digital Agenda Neelie Kroes: A secure online network for Europe
Handelskommissær Karel de Gucht: "Full support by all EU governments": Statement on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
Miljøkommissær Janez Potočnik: Together we can save our seas
Europakommisjonens president José Manuel Barroso: "Tearing down walls – building bridges"
Utdanningskommissær Androulla Vassiliou: Europe 2014: Regeneration

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE
i Rådet for justis og innenriks, i Rådet for Miljø, og i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi. Innenriksministrene skal drøfte et forslag til forordning om Europol og få en orientering fra Europakommisjonen om framtidig utvikling i justis- og innenriksområdet. I den blandede komiteen, der også EFTA-landene møter, står migrasjonspress på agendaen. Justisministrene har blant annet en forordning om bruk av persondata, en forordning om innkreving av gjeld over landegrensene og en endret forordning om domsmyndighet og anerkjennelse av dommer i sivile og kommersielle saker på agendaen. I tillegg står insolvens på dagsorden. Miljørådet har en forordning om genmodifiserte organismer, 2030-rammeverket for klima og energi, den årlige vekstundersøkelsen og inkludering av prioriteringer for en grønn økonomi i nasjonale reformprogram på agendaen. Energiministrene skal drøfte energipriser og -kostnader og 2030-rammeverket for klima og energi.
EUROPAKOMMISJONEN legger fram to resultattavler, en for innovasjonsunionen og en for regional innovasjon 2014. Kommisjonen skal også legge fram en meddelelse om arbeidet med å korrigere makroøkonomiske ubalanser.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Økonomikomiteen skal drøfte bankunion og inflasjon med lederen for Den europeiske sentralbanken og Risikorådet. Utenrikskomiteen skal stemme over en resolusjon om EUs østlige partnerskap og stemme over et resolusjonsutkast om Tyrkias framgang mot EU medlemskap i 2013. De politiske gruppene skal forberede neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

Kontakt oss

Ingvill Sjøvold Nilsen

Seniorrådgiver

NHO Brussel

ingvill.nilsen@nho.no
Mobil
+32487383645