NHO Europanytt 03.04.2017

Næringslivet i G7 oppfordrer til fri handel og bærekraft gjennom innovasjon | Nye regler skal styrke involvering fra aksjeeiere | Nye grep for å hindre finansieringen av væpnede grupper gjennom mineralhandel | Denne uken i EU

Publisert 03.04.17

NHO Brussel

HANDEL: Næringslivet i G7 oppfordrer til fri handel og bærekraft gjennom innovasjon
Næringslivsorganisasjoner fra G7 landene (B7) kom nylig med en felles erklæring med oppfordringer og anbefalinger knyttet til handelsstyring globalt og innovasjon og bærekraft. Styringen av handel globalt holder ikke følge med globalisering og proteksjonistiske trender. Det må satses på innovasjon som muliggjør bærekraftig handel og produksjon, mener næringslivsorganisasjonene. De oppfordrer derfor lederne av G7 landene til å gå foran og fortsette sin forpliktelse til en rettferdig global handel basert på felles regler og handelsavtaler. Les mer her

FINANS: Nye regler skal styrke involvering fra aksjeeiere
Rådet vedtok i dag et nytt EU-direktiv som skal styrke aksjeeieres involvering i store europeiske selskap. De nye reglene skal gi en mer gjennomsiktig og aktive deltakelse fra aksjeeiere, og med dette bidra til bærekraftige bedrifter som igjen bidrar til økonomisk vekst og vekst i arbeidsmarkedet. Direktivet legger også til rette for langsiktige investeringer. Les mer her 

HANDEL: Nye grep for å hindre finansieringen av væpnede grupper gjennom mineralhandel
Rådet har vedtatt nye regler for å hindre finansiering av væpnede grupper gjennom mineralhandel i konfliktområder. De nye reglene trer i kraft som bindene 1.januar 2021, men importører oppfordres til å håndheve reglene så fort som mulig. Les mer her

TALER:
Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: on the next steps following the UK notification

Presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk: at the EPP Malta congress 2017

Justiskommissær Věra Jourová: EU-U.S. data flows and data protection: opportunities and challenges in the digital era 

Bistandskommissær Christos Stylianides: on protecting civilians inside Mosul, Iraq 

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri og i Rådet for utenrikssaker. Det skal i tillegg arrangeres et uformelt møte i Rådet for konkurranseevne på Malta. Rådet for landbruk og fiskeri skal kun diskutere landbrukssaker, deriblant Europakommisjonens rapport om implementeringen av økologiske fokusområder samt problemene med kjøttsvindel i Brasil. Rådet for utenrikssaker skal diskutere situasjonen i Syria, Yemen og Libya. 4.-5.april arrangerer EU en giverlandskonferanse for Syria i Brussel, hvor Norge, Storbritannia, Qatar, Kuwait og Tyskland er medarrangører. Rådet for konkurranseevne skal diskutere økosystemet for oppstartsbedrifter og oppskalering i Europa, med fokus på utfordringer for små- og mellomstore bedrifter i ulike faser av deres livssyklus som f.eks. tilgang til finansiering, resursfordeling, humankapital og kapasitetsutvikling.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer en informasjonsdag om EUs frivillige bistandsinitiativ (EU Aid Volunteers).
EUROPAPARLAMENTET har plenumssesjon og komitemøter i Strasbourg. Her skal de politiske gruppene presentere sine politiske prioriteringer knyttet til brexit og parlamentarikerne vedta en felles anmodning til Europakommisjonen om Parlamentets prioriteringer i løpet av forhandlingsprosessen med Storbritannia. Parlamentarikerne skal også diskutere og vedta nye regler for og kontroll av medisinsk utstyr, og pristak for grossistpriser for data-roaming i utlandet. De skal også vedta anbefalinger til Kommisjonen og medlemslandene om forebyggende tiltak for å hindre svindel i forbindelse med utslippstesting av biler, samt anmodninger til Kommisjonen om ikke-bærekraftig palmeoljeproduksjon og hvordan den nye avtalen om dataoverføringer mellom EU og USA kan videreutvikles og videreføres på beste måte. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss