NHO Europanytt 04.06.2015

Frykter økte administrative byrder i selskapsretten | Næringslivets syn på transportens framtid | Nedgang i naturmangfoldet | Fangstmuligheter for 2016 | Forenkler regelverk for overførbare dyresykdommer | Forlenger overgangsperiode for kapitalkrav | Høring om internasjonal havforvaltning | Ønsker mer samordning av EUs bypolitikk

Publisert 04.06.15

NHO Brussel

JUSTIS: Frykter økte administrative byrder i selskapsretten
BUSINESSEUROPE sendte nylig, sammen med to andre næringslivsorganisasjoner, et innspill til Europaparlamentets justiskomité om revisjonen av direktivet om aksjonærrettigheter. Organisasjonene er kritiske til elementer i justiskomiteens rapport, som de mener vil føre til en fullstendig erosjon av "følg eller forklar"-prinsippet, det ledende prinsipp i eierstyring og selskapsledelse de siste 20 årene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

TRANSPORT: Næringslivets syn på transportens framtid
BUSINESSEUROPE publiserte nylig et posisjonsdokument om EUs transportpolitikk. Organisasjonen gir innspill til hvordan transporten kan bli mer effektiv, bærekraftig og kostnadseffektiv. Ifølge BUSINESSEUROPE vil et bedre sammenkoblet kontinent styrke næringslivets konkurranseevne, bidra til rettferdig konkurranse og jobbskaping. Les mer her 

MILJØ: Nedgang i naturmangfoldet
Ifølge to rapporter som ble publisert av Europakommisjonen i går, er 7,5 prosent av alle marine fiskearter og nær 15 prosent av alle fuglearter i EU i fare for å bli utryddet. Rapporten slår fast at det haster med å sette inn tiltak, og at innsats for å styrke sårbare økosystemer kan være svært effektivt. Les mer her 

FISKERI: Fangstmuligheter for 2016
Europakommisjonen la nylig fram sin årlige rapport om fiskebestandenes tilstand og forberedelsen for fastsetting av neste års fangstkvoter. I rapporten kommer det fram at fiskeri i den nordlige og vestlige delen av EU er enda nærmere bæredyktighet, og det kan derfor fanges mer fisk. I Middelhavet er det imidlertid fortsatt alvorlige problemer med overfiske. Les mer her 

LANDBRUK: Forenkler regelverk mot overførbare dyresykdommer
Forhandlere fra Europaparlamentet og Rådet kom nylig til uformell enighet om et forslag om å strømlinje og forenkle kompliserte dyrehelseregler i EU. Tiltakene partene er blitt enige om gjelder sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Avtalen vektlegger forebygging av sykdommer. Les mer her 

FINANS: Forlenger overgangsperiode for kapitalkrav
Europakommisjonen vedtok i dag en gjennomføringsrettsakt som forlenger overgangsperioden for kapitalkrav for bankers eksponering mot sentrale motparter under kapitalkravforordningen. Ifølge Kommisjonen vil avgjørelsen gi markedet den rettssikkerheten det er behov for de neste seks månedene. Les mer her 

MARITIMT: Høring om internasjonal havforvaltning
Europakommisjonen lanserte i dag en offentlig høring om hvordan EU kan bidra til en bedre internasjonal forvaltning av hav og sjøer for fremme av bærekraftig blå vekst. Ulovlig fiske, ukontrollert gruvedrift på havbunnen og marint avfall er noen av utfordringene som må håndteres gjennom globalt samarbeid. Les mer her 

REGIONALT: Ønsker mer samordning av EUs bypolitikk
Europakommisjonen presenterte nylig resultatene fra den offentlige høringen om EUs urbane agenda. Høringen viser at EU kan bistå byer i å håndtere felles utfordringer, og slik bidra til å nå Kommisjonens prioriteringer, som Energiunionen. Innspillene krever mer samordning av all EU-politikk med en urban dimensjon. Les mer her 

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Bringing financial services back to the people they serve
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: The role of innovative, environmentally-friendly technologies in EU climate policy
Justiskommissær Věra Jourová: Press speaking points at the EU-US Justice and Home Affairs Ministerial Meeting in Riga
Visepresident for det digitale indre marked Andrus Ansip: Digital for growth: removing barriers to build for Europe's future 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss