NHO Europanytt 05.02.2015

Bedre utsikter men fortsatt utfordringer | Foreslår toårig unntak for pensjonsfond | Prioriteringer for EFTA-samarbeidet våren 2015 | Nye retningslinjer for teknologioverføringsavtaler | Vil du lære mer om EU?

Publisert 05.02.15

NHO Brussel

ØKONOMI: Bedre utsikter men fortsatt utfordringer
Ifølge de økonomiske prognosene publisert avEuropakommisjonen i dag, er det ventet økonomisk vekst i alle EUs medlemsland i år. Veksten vil komme som følge av økt innenlandsk og utenlandsk etterspørsel, ekspansiv pengepolitikk og nøytral finanspolitikk. BUSINESSEUROPE, hvor NHO er medlem, uttaler i en pressemelding at investeringer og strukturelle reformer er sentrale virkemidler for å skape vekst. Ifølge organisasjonen har de landene som har gjennomført de mest ambisiøse reformene de mest betydningsfulle vekstratene nå. Les mer her og her

FINANS: Foreslår toårig unntak for pensjonsfond
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport som anbefaler at pensjonsfond innvilges et toårig unntak fra kravene om sentral avregning for sine transaksjoner av OTC-derivater. Hensikten er å gi de sentrale motpartene tid til å finne en løsning for pensjonsfond. Samtidig oppfordres det til å fortsette å forsøke å finne tekniske løsninger ettersom målet er sentral avregning også for pensjonsfond, som for andre finansinstitusjoner. Les mer her

HANDEL: Prioriteringer for EFTA-samarbeidet våren 2015
Liechtenstein presenterte nylig sine prioriteringer for dette halvåret, som leder for EFTA-rådet. EFTA-rådet vil fortsette dialogen med USA og EU i forbindelse med forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom de to aktørene. Rådet tar også sikte på å ferdigstille Guatemalas tiltredelse i frihandelsavtalen mellom EFTA og Sentral-Amerika, starte forhandlinger med Filippinene, og videreføre forhandlinger med India og Indonesia. Les mer her

KONKURRANSE: Nye retningslinjer for teknologioverføringsavtaler
EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nylig nye retningslinjer for vurdering av teknologioverføringsavtaler under konkurranseregelverket i EØS. Vedtaket kommer i etterkant av inkorporeringen av den nye gruppeunntaksforordningen om teknologioverføring. Les mer her

EU-KURS: Vil du lære mer om EU?
NHO arrangerer EU-kurs for medlemmer og NHO-ansatte. Kurset vil gi bred forståelse for hvordan norske bedrifter påvirkes av EU og hvordan vi kan medvirke i EUs prosesser. Les mer her

TALER:
Finanskommissær Jonathan Hill: Finance at your service – capital markets union as an instrument of sustainable growth
Klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete: "Europe's energy security challenges: ''La Unión hace la fuerza'"
Miljøkommissær Karmenu Vella: Opening of the 2015 Euromaritime and Eurowaterways Trade Show
Handelskommissær Cecilia Malmström: TTIP: How Europe Can Deliver
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Presentation of the 2015 Winter Economic Forecast

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss