NHO Europanytt 05.12.2016

Ny koalisjon for digitale ferdigheter | 405 EU-rettsakter innlemmet i 2016 | Kraftig økning i grønne obligasjoner | Klar for dataoverføringsavtale med USA | Denne uken i EU

Publisert 05.12.16

NHO Brussel

DIGITAL AGENDA: Ny koalisjon for digitale ferdigheter
Europakommisjonen lanserte nylig en koalisjon for digitale ferdigheter og jobber. Sammen med medlemsland, bedrifter, sosiale partnere, ikke-statlige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal Kommisjonen bidra til å møte den høye etterspørselen etter digital kompetanse i Europa. Initiativet er del av Kommisjonens En ny dagsorden for yrkeskvalifikasjoner for Europa. Les mer her

JUSTIS: 405 EU-rettsakter innlemmet i 2016
EØS-komitéen vedtok nylig 39 avgjørelser som innlemmer 58 EU-rettsakter i EØS-avtalen. Dermed blir totalsummen 405 EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen i 2016. Lovgivningen har berørt et bredt spekter, derav roaming- og telefonikostnader, offentlige anskaffelser, luftfarssikkerhet, tvisteløsninger og finansiell overvåkning. Les mer her

KLIMA: Kraftig økning i grønne obligasjoner
Europakommisjonen publiserte nylig en rapport som viser at investeringen i grønn utvikling har økt kraftig verden over, og at grønne obligasjoner har potensialet til å finansiere Europas miljø- og klimamål. Den store økningen anses å komme som følge av de globale forpliktelsene til klimatiltak. Les mer her

JUSTIS: Klar for dataoverføringsavtale med USA
Rådet vedtok nylig en beslutning som gir EU myndighet til å inngå en dataoverføringsavtale med USA. Hensikten med avtalen er å etablere et omfattende personvernrammeverk for politisamarbeid mellom EU og USA. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finanssaker, Rådet for justis- og innenrikssaker og Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker. Ministrene i Rådet for økonomi og finans skal bli enige om sin forhandlingsposisjon til lovendringsforslaget om det europeiske fondet for strategisk investeringer. Rådet skal konkludere om Europakommisjonens forslag til en reformpakke for bedriftsskatt og faktorer som påvirker investeringer i Europa. Endringen av EUs regelverk mot skatteunndragelse, skatt på finansielle transaksjoner, etableringen av en europeisk innskuddsgarantiordning, styrking av bankunionen og den årlige vekstrapporten for 2017 står også på agendaen. Ministrene i Rådet for justis- og innenrikssaker skal diskutere bekjempelse av budsjettsvindel med EUs budsjett og kontrakter for tilbudet av digitalt innhold. Rådet skal også diskutere reformen av EUs asylsystem og etableringen av et europeisk asylbyrå. Ministrene skal også drøfte tiltak mot fremmedkrigere, og samarbeid mellom myndigheter og teleleverandører i antiterrorarbeid. Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker skal drøfte utsendingsdirektivet og direktivet om tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede. Rådet skal konkludere om implementeringen av ungdomsgarantien og initiativet for ansettelse av ungdom. På agendaen står også økt integrering av romfolk, kvinner og fattigdom, den europeiske søylen for sosiale rettigheter, det europeiske semester 2017, den årlige vekstrapporten for 2017 og en orientering om europeiske referansesentre på helseområdet.
EUROPAKOMMISJONEN organiserer uken for yrkesopplæring, den årlige konferansen for europeisk partnerskap for alternative tilnærminger til testing på dyr, arbeidsgruppemøte for digitalisering av europeisk industri, lanseringen av OECD’s rapport om vitenskap, teknologi og innovasjon, en konferanse for utsiktene i EUs jordbrukssektor i 2016, seminar for arbeidsrettigheter i handelsavtaler, og toppmøtet for digital innovasjon for en aktiv og sunn alderdom. Kommisjonen skal også presentere sitt ungdomsinitiativ, og en kampanje for å fremme mer avansert teknologi i små- og mellomstore bedrifter.
EUROPAPARLAMENTET har politiske gruppe- og komitéuke. Komitéen for borgerrettigheter skal stemme over et lovforslag om kriminaliseringen av forberedende handlinger for terrorisme. Miljøkomitéen skal stemme over et lovforslag som skal tilpasse EUs kvotehandelssystem (ETS) til målene i Paris-avtalen. Transportkomitéen skal stemme over et lovforslag for liberaliseringen av markedet for innenriksreiser med tog. Komitéen for konstitusjonelle anliggender skal stemme over et forslag som skal gjøre EU mer demokratisk og åpent. Parlamentet og Rådet skal forsøke å komme til enighet om styrkingen av EUs visumpolitikk. Om det nås enighet, skal Komitéen for borgerrettigheter stemme over resultatet. Undersøkelseskomitéen for Panama papers-skandalen skal organisere en høring av økonomikommissær Pierre Moscovici. De politiske gruppene skal forberede Parlamentets plenumssamling i Strasbourg 12.-15. desember.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss