NHO Europanytt 06.06.2016

Dekarbonisering av transportsektoren må gjøres med omhu | Innspill til forbedret luftfartsregelverk | EØS-regelverk om oppføring av kjøretider | Denne uken i EU

Publisert 06.06.16

NHO Brussel

TRANSPORT: Dekarbonisering av transportsektoren må gjøres med omhu
BUSINESSEUROPE sendte nylig sine synspunkter om dekarbonisering av transportsektoren til Europakommisjonen. Organisasjonen tar til orde for en balansert og realistisk tilnærming, for å unngå effektivitetstap og legge til rette for utviklingen av et mer bærekraftig og konkurransedyktig transportsystem. BUSINESSEUROPE vektlegger forskjellige initiativer som liberalisering, bedre sammenkobling av infrastruktur, økt investeringsvillighet, IKT-løsninger og forenklede administrative prosesser for å oppnå dette. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

LUFTFART: Innspill til forbedret luftfartsregelverk
EØS EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein publiserte nylig sitt innspill til Europakommisjonens forslag til et styrket regelverk innenfor sivil luftfart og etableringen av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA). Landene stiller seg bak forslaget om forbedret regelverk for sektoren, som vil gjøre det enklere å møte fremtidige utfordringer i luftfarten. EØS EFTA-landene uttaler at visse deler av forslaget ennå er uklart, og at det kan gi visse konstitusjonelle utfordringer for landene. Les mer her

TRANSPORT: EØS-regelverk om oppføring av kjøretider
EØS-komitéen vedtok nylig å innlemme 34 rettsakter fra EU i EØS-avtalen, blant annet om digitale fartsskrivere brukt i profesjonell transport. Fartsskriverne kan automatisk måle fart og avstand, samt start- og endelig lokalisering, og muliggjør nedlastning og avstandsmåling av dataene. Bøter eller sanksjoner kan ikke ilegges basert kun på avstandsmåling. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, og i Rådet for justis- og innenrikssaker. Rådet for transport, telekommunikasjon og energi skal komme til enighet om et forslag om en mekanisme for informasjonsutveksling om energiavtaler mellom medlemsland og ikke-EU land. Ministrene skal debattere et utkast til forordning som skal sikre gasstilførselen gjennom å gjøre EU mindre avhengig av eksterne energileveranser, og debattere NOx-utslipp fra dieselbiler. På agendaen står også nytt regelverk for anerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner for navigasjon på innlands vannveier og et vedtak som gir Kommisjonen mandat til å starte forhandlinger om lufttransportavtaler meden rekke land i Asia og Midtøsten. Rådet for justis- og innenrikssaker skal diskutere en forordning som etablerer en europeisk påtalemyndighet. På dagsordenen står også strafferett i saker knyttet til cyberspace, og en diskusjon om status på flere lovforslag innenfor den digitale agenda, og om bekjempelse av bedrageri. Ministrene skal forsøke å komme til enighet om en generell tilnærming til våpendirektivet, og gjennomgå implementeringen av EU-Tyrkia samarbeidet på migrasjonsspørsmålet. Formannskapet skal informere Rådet om den siste utviklingen angående europeisk grensekontroll, og ministrene skal diskutere liberalisering av visumbestemmelser.
EUROPAKOMMISJON arrangerer sitt årlige økonomiske arrangement Brussels Economic Forum, og et rundebord om lavkarboninnovasjon.
Bistandskommissær Christos Stylianides tar imot generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.
EUROPAPARLAMENTET har plenumssamling i Strasbourg. Parlamentarikerne skal stemme over opprettelsen av en kontrollkomité som følge av avsløringene knyttet til Panama-papirene, og stemme over en resolusjon mot skatteunndragelse. På agendaen står avstemning om nytt regelverk som skal forenkle fri flyt av personer og en drøfting av de første resultatene av Junckers investeringsplan for Europa. De skal også drøfte en ny EU-plan for å håndtere årsakene til migrasjon og planer for integrering av lovlige innvandrere. De forventes å gjenta sitt krav til Europakommisjonen om å offentliggjøre informasjon om vitenskapelige kriterier angående hormonforstyrrende kjemikalier. Parlamentarikerne skal også drøfte demokratiets vilkår i Tyrkia i forbindelse med innføring av visumfrie reiser for tyrkiske borgere.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss