NHO Europanytt 07.05.2015

Avtale om markedsstabilitetsmekanismen | Undersøkelse av sektoren for e-handel | Strategi for et digitalt indre marked publisert | Et viktig steg mot ISDS | Medvind for økonomisk oppgang | Innovasjonsaktiviteten redusert i privat sektor | Fortsatt høy konsentrasjon av ozon-forurensning

Publisert 07.05.15

NHO Brussel

ENERGI: Avtale om markedsstabilitetsmekanismen
Europaparlamentet og Rådet ble enige om et lovforslag om reform av markedsstabilitetsmekanismen (MSR) i EUs kvotehandelsdirektiv (ETS). Lovforslaget lager et system for å automatisk overføre en del av utslippskvotene i ETS til MRS, med oppstart i 2019. Les mer her

KONKURRANSE: Undersøkelse av sektoren for e-handel
Europakommisjonen lanserte i går en konkurranseundersøkelse av sektoren for e-handel i Europa. Det er spesielt eventuelle hindre som virksomhetene selv setter opp for e-handel med varer og tjenester på tvers av landegrensene som skal undersøkes. Undersøkelsen supplerer strategien for det digitale indre marked som også ble vedtatt i går. Les mer her

DIGITAL: Strategi for et digitalt indre marked publisert
Europakommisjonen la i går fram sin strategi for et digitalt indre marked (DSM). Strategien består av 16 initiativer som hviler på tre søyler; bedre tilgang til digitale varer og tjenester på tvers av landegrensene, mer gunstige betingelser og like konkurransevilkår for digitale nett- og innovative tjenester og best mulig utnyttelse av den digitale økonomiens vekstpotensial. Initiativene skal bidra til å realisere DSM. Arbeidet med å realisere disse initiativene forventes å være gjennomført innen utgangen av 2016. Les mer her og her

HANDEL: Et viktig steg mot ISDS
Ifølge en pressemelding fra BUSINESSEUROPE i går, støtter de Kommisjonens konseptdokument om investeringer i TTIP "Investment in TTIP and beyond – the path for reform". Organisasjonen uttaler at dokumentet er et viktig steg mot å svare på de legitime bekymringene, samtidig som det bekrefter behovet for sterk investeringsbeskyttelse, i TTIP. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

ØKONOMI: Medvind for økonomisk oppgang
Europakommisjonen la nylig fram sin økonomiske prognose for våren 2015. Ifølge prognosen drar Europas økonomi nytte av flere midlertidige faktorer, som støtter opp om en ellers svak syklisk oppsving. Oljeprisene er fortsatt forholdsvis lave, den globale tilveksten er stabil, euroen har fortsatt å falle i verdi og den økonomiske politikken som føres i EU bygger opp under vekst. Les mer her

INNOVASJON: Innovasjonsaktiviteten redusert i privat sektor
Europakommisjonen la i dag fram sin årlige resultattavle for Innovasjonsunionen. Resultattavlen viser at EUs overordnete innovasjonsnivå har holdt seg stabilt, men at krisen har hatt konsekvenser for innovasjonsaktiviteten i privat sektor. Antallet innovative selskaper er synkende, det samme gjelder for innovasjon fra SMBer, patentsøknader, eksporten av høyteknologiske produkter, risikokapital og salg av innovative produkter. Les mer her

MILJØ: Fortsatt høy konsentrasjon av ozon-forurensning
Ifølge en ny orientering fra det europeiske miljøbyrået (EEA) fortsatte luftforurensingen fra bakkenær ozon å påvirke europeiske land sommeren 2014. Nesten alle de rapporterende landene gikk minst en gang over langtidsmålene satt i EU-lovgivningen. Det alvorligste alarmnivået ble imidlertid bare nådd fire ganger. Les mer her 

TALER:
Visepresident for digitalt indre marked Andrus Ansip: Statement on the adoption of the Digital Single Market Strategy
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the EU Energy Security Conference 2015
Visepresident for digitalt indre marked Andrus Ansip: Setting the scene for a Digital Single Market
Handelskommissær Cecilia Malmström: Investment in TTIP and Beyond

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss