NHO Europanytt 08.12.2014

Nye regler for betalingstjenester | Rapport om miljø og transport | Denne uken i EU

Publisert 08.12.14

NHO Brussel

INDRE MARKED: Nye regler for betalingstjenester
Komiteen for medlemslandenes faste representanter til EU (COREPER) ble på vegne av Rådet nylig enige om sin posisjon til et direktivforslag om elektroniske betalinger. Direktivet inkorporerer og erstatter det eksisterende betalingstjenestedirektivet og er et ledd i utviklingen av et EU-omspennende marked for elektroniske betalinger. Les mer her

MILJØ: Rapport om miljø og transport
Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag sin årlige rapport om miljø og transport. Ifølge rapporten står transportsektoren fortsatt for store drivhusgassutslipp og skadelige nivåer av luftforurensing og støy. I 2012 falt drivhusgassutslippene fra transportsektoren med 3,3 prosent, men dersom klimamålene skal nås må utslippene fortsette å falle drastisk de kommende tiårene. Les mer her

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for økonomi og finans, Rådet for transport, telekommunikasjon og energi, Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker, Rådet for utenrikssaker og Rådet for utdanning, kultur og idrett.
Finansministrene skal bli enige om en avtale om mor-datterselskapsdirektivet og gjøre opp status for direktivet som skal forbedre samarbeidet om skatt på finanstransaksjoner. På agendaen står også blant annet en gjennomgang av investeringstiltak, midtveisevalueringen av Europa 2020-strategien og EUs årlige vekstundersøkelse.
Energiministrene er ventet å vedta konklusjoner om ferdigstillelsen av det indre energimarkedet. På agendaen står også en diskusjon om rammeverket for klima og energi for 2030, midtveisevaluering av Europa 2020-strategien og EUs eksterne energirelasjoner.
Arbeidsministrene skal bli enige om en forordning om det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES. På agendaen står også tiltak for sysselsetting av ungdom, direktivet for kvinner i bedriftsstyrer, likebehandlingsdirektivet, svangerskapspermisjon og den årlige vekstundersøkelsen for 2015.
Utenriksministrene har blant annet en diskusjon om rammeverket for bærekraftig utvikling etter 2015, konklusjoner om migrasjon, flyktninger og utvikling, og handlingsplanen for kjønn i utviklingssamarbeid på agendaen.
Utdanningsministrene skal blant annet diskutere entreprenørskap innen utdanning og yrkesopplæring, internasjonale mobilitetsprogrammer, og ungdomsrettigheter.
EUROPAKOMMISJONENs president Jean-Claude Juncker og hans kommissærer skal tas i ed under en formell samling i EU-domstolen i Luxembourg.
EUROPAPARLAMENTET har politiske gruppemøter og komitéuke. Budsjettforhandlerne fra Parlamentet og Rådet må i løpet av uken bli enige om budsjettet for 2015 og de utestående betalingene for 2014. Det avholdes høringer for kandidater til krisehåndteringsstyret (Single Resolution Board) for bankunionen. En delegasjon fra Parlamentet deltar på FNs klimakonferanse i Lima. Europakommisjonenes president Jean-Claude Juncker møter de politiske gruppepresidentene for å diskutere Kommisjonens arbeidsprogram for 2015. De politiske gruppene forbereder seg til neste ukes plenumssamling.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss