NHO Europanytt 08.12.2017

Klart for overgang til andre fase av forhandlingene | Europeisk næringsliv gir sitt syn på veikartet for den økonomiske og monetære unionen (ØMU) | Forslag om nye verktøy for å forhindre urettferdig import fra tredjeland

Publisert 08.12.17

NHO Brussel

Etter endt møte mellom Kommisjonens president Jean-Claude Juncker og UKs statsminister Theresa May i morges ble det klart at partene, etter tøffe forhandlinger dag og natt denne uken, nå begge mener det er oppnådd tilstrekkelig fremgang i fase 1 av forhandlingene til å kunne gå over på fase 2 – dersom de 27 gjenværende medlemslandene sier seg enige i dagens beslutning. Denne fasen vil bli den tøffeste delen i forhandlingene, konstaterer Jean-Claude Juncker og Donald Tusk. Det gjenstår fortsatt mye i spørsmålet om hvordan grenseproblematikken skal håndteres, men dette er et skritt i riktig retning.

Da May var i Brussel tidligere denne uken, ble forslaget om hvordan grensen i Irland skulle se ut etter brexit forkastet av Democratic Unionist Party (DUP) i Nord-Irland. Deres irske naboer var heller ikke fornøyde med forslaget til May, og som EU har uttalt tidligere – hvis ikke Irland er fornøyd med svaret på grensespørsmålet, så er heller ikke resten av EU det. DUP har innstilt seg på en tøff politisk kamp.

Denne uken har det også vært møte i Rådet for arbeidsliv, sosiale saker, helse og forbrukersaker. På agendaen stod bl.a. et forslag til fellesposisjon for medlemslandene på et nytt EU-direktiv om tilgang til produkter og tjenester. Rådet oppnådde en delvis enighet om koordineringen av et felles sosialt sikkerhetssystem. Ministrene diskuterte også forslag til endringer i direktivet for koordinering av trygdeordninger samt direktivet for likebehandling og et forslag til nytt direktiv om balansen mellom arbeidsliv og privatliv ("work-life balance"), der det ble gjort fremgang. Komitéen for industri, forskning og energi (ITRE) stemte på torsdag over forslag til Europaparlamentets innstilling til forslaget i Clean Energy-pakken ("vinterpakken") om en styringsmekanisme for implementeringen av energiunionen på torsdag.

BREXIT: Klart for overgang til andre fase av forhandlingene
Denne morgenen mottok presidenten for Det europeiske råd (medlemslandenes stats- og regjeringssjefer) Donald Tusk bekreftelse fra EUs forhandlings-team på at tilstrekkelig fremgang i forhandlingene er oppnådd, og at partene nå vil kunne tre inn i andre fase av forhandlingene. Det gjenstår likevel avklaring knyttet til den nord-irske grensen. Tusk foreslår at ved toppmøtet i desember bør forhandlingene om overgangsperioden prioriteres for å gi næringslivet og privatpersoner klarhet i deres situasjon. Storbritannia ønsker en overgangsperiode på to år der de forblir i det indre markedet og tollunionen. Dersom dette skulle bli en realitet stiller EU en rekke krav, blant annet at UK skal respektere hele EUs lov, kommende lover, budsjettmessige forpliktelser og alle relaterte forpliktelser. Forhandlinger om fremtidig forhold mellom EU og Storbritannia etter overgangsperioden vil også bli innledet, hvilket Tusk beskriver som den hardeste delen av forhandlingene. Slik avtalen er nå er det ikke blitt enighet om hvor mye Storbritannia skal betale, men de vil fortsette å betale inn til EUs budsjett som vanlig i både 2019 og 2020. Videre er det enighet om at EU-borgere i UK og UK-borgere i EU beholder retten sin til å bli der de er, samt deres barn og partnere i eksisterende varige forhold. Les mer her, her og her

ØKONOMI: Europeisk næringsliv gir sitt syn på veikartet for den økonomiske og monetære unionen (ØMU)
BusinessEurope, som NHO er medlem av, publiserte nylig et sett med kommentarer til Europakommisjonens veikart for å styrke og fullføre ØMU. Dette veikartet legger opp til å gjøre investeringer mer sikkert og forutsigbart for næringslivet, samt å styrke tilliten i euroen. Nå gjenstår det at medlemslandene implementerer initiativer, slik som bank og kapital markedsunionen. Les mer her

HANDEL: Forslag om nye verktøy for å forhindre urettferdig import fra tredjeland
Tirsdag kom Europaparlamentet og Rådet til enighet om endelig lovtekst for et sett med nye regler om høyere tariffer for dumpede varer og subsidierte importer inn til EU, som ble lagt frem av Europakommisjonen i 2013 for å beskytte jobber og næringsliv innad i EU. Tiltaket, som partene ble enige om, vil fokusere på urettferdig handelspraksis fra tredjeland, og vil være i samsvar med de nylig vedtatte anti-dumping reglene vedrørende tredjeland. Les mer her

*******************************************************   

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.  

Kontakt oss