NHO Europanytt 09.06.2016

Støtter flere tiltak for å sikre et stabilt finansmarked | Nordsjøsamarbeid for en tettere energiunion | Resolusjon mot skatteunndragelse | Økt BNP første kvartal 2016 | Lavere deltagelse blant borgere fra ikke-EU land | Økt handel i tjenester i 2015

Publisert 09.06.16

NHO Brussel

FINANS: Støtter flere tiltak for å sikre et stabilt finansmarked
BUSINESSEUROPE sendte nylig et brev til Europaparlamentariker Paul Tang i komitéen for økonomi- og valutasaker, der de trekker frem betydningen av sikkerhet og stabilitet i finansmarkedene for investeringsvillighet i næringslivet. Organisasjonen støtter Kommisjonens forslag om et europeisk rammeverk for enkel, transparent og standardisert verdipapirisering som et skritt mot et mer stabilt finansmarked. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her her

ENERGI: Nordsjøsamarbeid for en tettere energiunion
Kommisjonen undertegnet nylig en deklarasjon og handlingsplan for et tettere energisamarbeid med ni land i nordsjøregionen, inkludert Norge. Avtalen skal skape gode forhold for utviklingen av offshore vindkraft, og tilrettelegge for utbygging av manglende kraftledninger. Dette vil sikre energitilgangen til landene, og muliggjøre økt handel og integrering av energimarkedene. Les mer her

SKATT: Resolusjon mot skatteunndragelse
Europaparlamentet stemte nylig for et forslag om et EU-direktiv mot skatteunndragelse. Parlamentarikerne tok til orde for strengere begrensninger og regler på flere områder i direktivforslaget, økt åpenhet om fond og stiftelser, fellesregler for skattelettelser samt svartelisting av skatteparadiser. Les mer her

ØKONOMI: Økt BNP første kvartal 2016
Eurostat publiserte nylig sine tall for EUs økonomiske vekst. EU hadde en vekst på 0,5 prosent i første kvartal 2016, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med første kvartal i 2015. Norges BNP økte med 1 prosent sammenlignet med siste kvartal 2015, og 1,4 prosent sammenlignet med første kvartal 2015. Les mer her

SYSSELSETTING: Lavere deltagelse blant borgere fra ikke-EU-land
Eurostat publiserte nylig statistikk for deltagelse i arbeidslivet i EU i 2015. Tallene viser at litt under 70 prosent av borgere fra land utenfor EU var deltagende i arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for EU-borgere var litt over 77 prosent. Av de i arbeidsstyrken ble det i de fleste EU-land registrert høyere ledighetsrate blant borgere fra land utenfor EU. Les mer her

HANDEL: Økt handel i tjenester i 2015
Eurostat publiserte i dag statistikk for tjenestehandel i EU i 2015. Total handel med land utenfor EU var i fjor på 811 231 euro. De siste seks årene har den internasjonale tjenestehandelen med EU økt stadig, og eksporten fra EU økte med 42 prosent fra 2010 til 2015, mens import økte med 43 prosent. EUs handelsbalanse har dermed blitt noe redusert over denne tidsperioden. Les mer her

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks on the occasion of the Commission presenting the Action Plan on Integration and the reform of the Blue Card scheme
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the BDEW Congress 2016
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Keynote speech at the Brussels Economic Forum on the EMU: restarting convergence and strengthening resilience

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss