NHO Europanytt 10.03.2016

Tiltak mot skatteunndragelse må sikre konkurransedyktighet | Ber om vektlegging av finansmarkeder | Reviderer Utstasjoneringsdirektivet | Handel med produkter med dobbel anvendelse | Kvinner tjente i snitt mindre enn menn | Økt effektivitet i havneområder skal øke handel | Vil forhindre smitte mellom husdyr | Økning i BNP | Færre land med makroøkonomisk ubalanse

Publisert 10.03.16

NHO Brussel

SKATT: Tiltak mot skatteunndragelse må sikre konkurransedyktighet
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på Europakommisjonens tiltakspakke mot skatteunndragelse. Organisasjonen uttaler at nøytrale skatteregler er viktig for næringslivet, men uttrykker samtidig bekymring for om pakken går for langt og kan gjøre det europeiske markedet mindre attraktivt for investeringer og svekke konkurranseevnen. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE Les mer her

HANDEL: Ber om vektlegging av finansmarkeder
BUSINESSEUROPE og det amerikanske handelskammeret sendte nylig et felles innspill til partene ansvarlig for forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og EU (TTIP). Organisasjonene tar til orde for større vektlegging av finansmarkeder i avtalen, og å sikre et godt samspill mellom partene i form av åpenhet og tilgang på data. Les mer her

SYSSELSETTING: Reviderer Utstasjoneringsdirektivet
Europakommisjonen presenterte nylig et forslag til reform av Utstasjoneringsdirektivet. Gjennomgangen av regelverket fremmer prinsippet om lik lønn for likt arbeid i samme land, og har som mål å sikre rettferdig konkurranse og arbeidstakernes rettigheter. BUSINESSEUROPE publiserte nylig sitt syn på forslaget. Ifølge organisasjonen gir eksisterende lovgivning tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakere og det er ikke behov for endring i det nåværende direktivet. Les mer her og her

HANDEL: Handel med produkter med dobbel anvendelse    
BUSINESSEUROPE sendte nylig et innspill til Europakommisjonen angående et kommende forslag om å oppdatere EUs kontrollsystem for eksport av varer som har både sivil og militær anvendelse. Organisasjonen uttaler at en slik gjennomgang av kontrollsystemet må sikre retningslinjer som gjenspeiler skiftende globale forhold, og som har riktig balanse mellom handels- og sikkerhetspolitikk. Les mer her

LIKESTILLING: Kvinner tjente i snitt mindre enn menn
Eurostat publiserte nylig statistikk som viser at kvinner i gjennomsnitt tjente 16,1 prosent mindre enn menn i EU i 2014. For Norge var inntektsforskjellen i samme periode på 14,9 prosent. Tall viser også at sannsynligheten for at en kvinne jobber deltid øker med antallet barn hun har, en trend som ikke reflekteres hos menn i samme situasjon. Les mer her

TRANSPORT: Økt effektivitet i havneområder skal øke handel
Europaparlamentet stemte nylig over et lovforslag som skal øke effektivitet og kutte kostnader knyttet til tjenester som fortøyning og sleping ved havner i EU. Åpenhet rundt nivået på avgifter og eventuell offentlig støtte til havneområdene, skal forhindre prisdiskriminering og på den måten øke handel. Ifølge parlamentarikerne skal nåværende ordninger ikke måtte endres så lenge de møter minstekravene. Les mer her

LANDBRUK: Vil forhindre smitte mellom husdyr
Europaparlamentet godkjente nylig et lovforslag som har som mål å forhindre smitte av sykdom mellom husdyr. Forslaget legger vekt på å redusere utbrudd av slike sykdommer, som i visse tilfeller også kan overføres til mennesker, samt å sørge for økt forskning på feltet. Dette har også som formål å redusere bruken av antibiotika. Les mer her

ØKONOMI: Økning i BNP
Eurostat publiserte nylig beregninger for fjerde kvartal i 2015 som viser en sesongjustert vekst i brutto nasjonalproduktet i EU på 0,4 prosent sammenlignet med tredje kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2014, hadde EU en sesongjustert vekst på 1,8 prosent. Tilsvarende tall for Norge viser en negativ vekst på 1,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2015, og en vekst på 0,3 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2014. Les mer her

ØKONOMI: Færre land med makroøkonomisk ubalanse
Europakommisjonen publiserte nylig en vurdering av hvordan den makroøkonomiske balansen i en rekke medlemsland er, og hvorvidt de har implementert tiltaksforslag fra EU. Ifølge oversikten er det god framgang i landenes håndtering av ubalanser i økonomien. Les mer her

TALER:
Migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos: Remarks to the European Parliament Plenary Session
Økonomikommissær Pierre Moscovici: Remarks at the ECOFIN Council press conference (Engelsk siste halvdel)
Arbeids- og sosialkommissær Marianne Thyssen: Commissioner Thyssen presents Commission's Sosial Package: First outline of the European Pillar of Social Rights and reform of the Posting of Workers Directive      
Visepresident for euroområdet og den sosiale dialog Valdis Dombrovskis: Speech at the EP plenary at the EU-Turkey summit and the European Semester

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss