NHO Europanytt 10.10.2016

Over 900 millioner flypassasjerer i 2015 | Høring om fusjonskontroll | Må dekarbonisere energigenererende sektor for å nå klimamålene | Oppfordrer til løfter om mer klimakutt

Publisert 10.10.16

NHO Brussel

TRANSPORT: Over enn 900 millioner flypassasjerer i 2015
Ifølge tall lagt fram av Eurostat i dag, reiste mer enn 900 millioner mennesker med fly i EU i 2015. Det utgjør en økning på 4,7 prosent fra året før. Tall for Norge viser at antall flypassasjer var 37 millioner i 2015, en nedgang på 0,3 prosent fra året før. Les mer her

KONKURRANSE: Høring om fusjonskontroll
Europakommisjonen lanserte nylig en høring om hvordan visse prosessuelle og rettslige sider ved EUs fusjonskontroll fungerer. Kommisjonen ber om innspill fra borgere, næringsliv, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører. Les mer her 

KLIMA: Må dekarbonisere energigenererende sektor for å nå klimamålene 
Ifølge en rapport publisert av Det europeiske miljøbyrået nylig, vil det være behov for vesentlige endringer i medlemslandenes energigenererende mix dersom EU skal nå sitt 2050-mål om å kutte klimagassutslippene med 80-95 prosent i forhold til 1990-nivå. Les mer her 

KLIMA: Oppfordrer til løfter om mer klimakutt
Europaparlamentet stemte nylig for en resolusjon der de oppfordrer alle parter til Paris-avtalen om å styrke sine løfter om utslippskutt dersom avtalen skal kunne begrense temperaturstigningen til under 2 grader, det gjelder også EUs mål for 2030. Resolusjonen er et innspill fra Parlamentet i forberedelsene til klimaforhandlingene i Marrakesh i november. Les mer her 

TALER:
Visepresident for energiunionen Maroš Šefčovič: Speech at the Inter-Parliamentary Meeting of the European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES)

DENNE UKEN I EU:
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri, i Rådet for økonomi og finans, i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse og forbrukersaker og i Rådet for justis- og innenrikssaker. Rådet for landbruk og fiskeri skal drøfte fiskemuligheter i Østersjøen, de årlige konsultasjonene mellom EU og Norge innenfor rammen av deres bilateral fiskeriavtale og det årlige møtet i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk. Ministrene skal også få presentert Europakommisjonens Omnibus-forslag. Rådet for økonomi og finans skal drøfte finansieringsaspekter ved klimaendringene. Helsevesen og skattemessig bærekraft, G20- og IMF-møtene i oktober og Det europeiske semester står også på agendaen. Arbeidsministrene forventes å nå en politisk avtale om et direktiv om arbeidsforhold i fiskerisektoren. De skal drøfte iverksettelsen av anbefalingen angående langtidsledighet, få presentert gjennomgangen av initiativene Ungdomsgarantiordningen/Sysselsetting av unge og drøfte Den nye ferdighetsagendaen for Europa. Rådet for justis og innenriks skal diskutere migrasjon, grenseforvaltning, reformen av det felles europeiske asylsystemet og veien videre for etableringen av et europeisk statsadvokatkontor.
EUROPAKOMMISJONEN arrangerer en konferanse om arbeidsplassens rolle for innovasjon, et seminar om arbeid, velferd og ulikheter i Europa fra et forskningsperspektiv og den første plenumssamlingen i den europeiske plattformen om svart arbeid. Kommisjonen organiserer også Den europeiske uken for regioner og byer 2016 og en workshop om Byer og regioner som utskytningsramper for digital transformasjon. EUs felles forskningssenters årskonferanse diskuterer humankapitalens rolle for territoriell vekst.
EUROPAPARLAMENTET har komitéuke. Energikomitéen skal stemme over et lovforslag om reformen av EUs kvotehandelssystem, EU ETS, et forslag om forsyningssikkerhet for gass og et om etableringen av en mekanisme for utveksling av informasjon om mellomstatlige avtaler mellom medlemsland og tredjeland på energiområdet. Komiteen skal også stemme over fire lovforslag på avfallsområdet og et forslag om robotikk. På agendaen i komitéen står også regler for grossistmarkeder for internasjonal roaming og det europeiske skyinitiativet. Budsjettkomitéen skal stemme over sin forhandlingsposisjon for forhandlinger med Rådet om neste års EU-budsjett. Utenrikskomitéen skal stemme over tiltak for å motvirke desinformasjonskampanjer fra utenlandske aktører som Russland og fra ikke-statlige aktører som IS. Komitéen for internasjonal handel skal drøfte handelsavtalen mellom EU og Canada, CETA. Landbrukskomitéen skal stemme over nye regler som skal dempe en økende tilstrømming av planteskadegjørere som Xylella fastidiosa. Miljøkomitéen skal stemme over forslag som skal styrke kampen mot smugling av og handel med ville dyr. Økonomikomitéen skal ha en debatt med Konkurransekommissær Vestager. Sysselsettingskomitéen skal holde en høring om Utsendingsdirektivet. Utenrikskomitéen og Utviklingskomitéen avslører de tre finalistene til å motta Sakharov-prisen.

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss