NHO Europanytt 10.10.2017

Positiv utvikling i EU de siste tre årene, men likevel gjenstår det store utfordringer | EU skal sponse offentlig gratis WiFi | Nytt regelverk for å fremme investering i innovasjon

Publisert 10.10.17

NHO Brussel

Denne uken har den femte runden av brexit-forhandlingene begynt i Brussel. Fokus ligger fortsatt på å oppnå enighet i forbindelse med grensen mellom Irland og Nord-Irland, borgerrettigheter og UKs finansielle forpliktelser til EU slik at første fase av forhandlingene kan avsluttes og forhandlingene om videre forhold mellom EU og UK kan komme i gang.

Ellers har EU de siste årene hatt en positiv utvikling, det viser den treårige samholdsrapporten som ble lansert i går. EU er i utvikling, og selv om det fortsatt gjenstår en del utfordringer beveger unionen seg i positiv retning. Det har de siste dagene blitt lansert ulike tiltak for videre utvikling som en ny granskningsgruppe som skal sikre Europols aktivitet og nye kapitalregler for å fremme investering i innovasjon og nye selskaper.

INSTITUSJONELT: Positiv utvikling i EU de siste tre årene, men likevel gjenstår det store utfordringer
I går publiserte kommisjonen den syvende samholdsrapporten. Hvert tredje år kartlegger EU den økonomiske, sosiale og territorielle situasjon i unionen. Siste rapport viser at EU økonomisk er på vei oppover igjen. Arbeidsledigheten går nedover, regioner vokser, men offentlig investering forblir lav og unionen står fortsatt ovenfor demografiske utfordringer, blant annet opplevde EU i 2015 for første gang å ha negativ befolkningsvekst. Ulike regioner står ovenfor ulike utfordringer og det er behov for skreddersydde tiltak for de ulike regionene. Samholdsrapporten fra 2017 viser at meningsfulle investeringer er nødvendig for at den nåværende økonomiske gjenopprettingen skal være bærekraftig, uttalte kommisær Marianne Thyssen i etterkant av publiseringen. Les mer her og her

DIGITAL AGENDA: EU skal sponse offentlig gratis WiFi
Rådet vedtok i går at EU skal sponse gratis trådløst internett i rådhus, biblioteker, parker og andre offentlige områder som del av en ordning kalt WiFi4EU, foreslått av Kommisjonen i fjor. En flerspråklig nettportal vil gi trygt og raskt internett i minst 6000 lokalsamfunn i EU innen 2020. Offentlige institusjoner som sykehus og skoler vil kunne søke om støtte til å installere WiFi der det ikke allerede eksisterer en privat eller offentlig løsning. Les mer her

INNOVASJON: Nytt regelverk for å fremme investering i innovasjon
I går vedtok Rådet nye kapitalregler med mål å fremme og oppfordre til investering i start-ups og innovasjon. Reglene er del av EUs plan om å utvikle en fullstendig fungerende kapitalmarkedsunion. Dette vil også styrke investeringer i tråd med EUs investeringsplan for Europa. Les mer her

DENNE UKEN I EU
EUROPAPARLAMENTET:
Det er komitemøter i Parlamentet denne uken. Utviklingskomiteen skal stemme over et lovforslag om bekjempelse av hvitvasking av penger. Justiskomiteen skal i sin tur stemme over et mandat til saksordfører i komiteen om å innlede forhandlinger med Rådet om endelig nye lovtekster for opphavsrett og andre tilknyttede rettigheter i forbindelse med kringkasting og gjenutsending av TV- og radioprogrammer. Videre skal handelskomiteen ha et møte angående tilgang på varer og tjenester for offentlige anskaffelser fra tredjeland, og samme type varer og tjenester fra EUs indre marked til tredjeland, og utarbeide en rapport på området. Industrikomiteen skal stemme over om de skal innlede inter-institusjonelle forhandlinger om bygningers energimessige yteevne. Borgerrettighetskomiteen skal diskutere den nye cybersikkerhetspakken som ble lagt fram av Kommisjonen i september, til formål for å styrke EUs forsvar og cybersikkerhet.

RÅDET: Rådet for økonomi og finansielle saker vil denne uken ha et møte om digital skattelegging, for å diskutere mulig nytt system for å løse dobbeltbeskatning, finansielle aspekter ved klimaforandringer samt forslag til endringer i rammereglene for organisering av merverdiavgift i det indre marked. Justisrådet vil diskutere anerkjennelse i et medlemsland av vedtak om frysing og konfiskering av tilganger som har blitt gjort i et annet medlemsland, samt interne grenser og migrasjon i Schengen. Miljørådet vil diskutere delingsreguleringer og LULUCF-reguleringer, samt vedta to sett konklusjoner for COP23 og UNEA.

EUROPAKOMMISJONEN: Denne uken arrangerer Kommisjonen i samarbeid med de ulike regionenes representasjonskontorer i Brussel "European Week of regions and cities", som vil innebære en rekke ulike arrangementer både arrangert av Kommisjonen og de ulike regionskontorene i Brussel. Kommisjonen vil også arrangere en konferanse om rettferdighet og solidaritet på tvers av generasjoner i forbindelse med arbeidsliv og sosial utvikling, for å sikre god levestandard for pensjonister også i fremtiden.

Kontakt oss