NHO Europanytt 11.05.2015

Næringslivet støtter den 4. jernbanepakken | Stemte for utslippstak for mellomstore forbrenningsanlegg | Vil gi aksjonærer mer innflytelse over direktørlønn | Økning i sysselsettingen | Veien videre for europeisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid | Denne uken i EU

Publisert 11.05.15

NHO Brussel

TRANSPORT: Næringslivet støtter den 4. jernbanepakken
BUSINESSEUROPE publiserte nylig sin posisjon på den fjerde jernbanepakken. Organisasjonen er generelt positiv til pakken, og mener den inneholder viktige forslag til forbedringer. BUSINESSEUROPE understreker samtidig behovet for bedre implementering av tidligere jernbanepakker for å kunne håndtere mange av de gjenstående utfordringene. NHO er medlem av BUSINESSEUROPE. Les mer her

MILJØ: Stemte for utslippstak for mellomstore forbrenningsanlegg
Europaparlamentets miljøkomité stemte nylig for at EUs medlemsland skal håndheve utslippsgrenser for svoveldioksid og nitrogenoksid fra mellomstore forbrenningsanlegg. Parlamentarikerne stemte for å tilpasse ordningen til anleggenes termiske effekt for å redusere den administrative byrden for små bedrifter. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet. Les mer her

JUSTIS: Vil gi aksjonærer mer innflytelse over direktørlønn
Europaparlamentets juridiske komité stemte nylig for et lovforslag som vil gi aksjonærer innflytelse på direktørlønninger. Hensikten er å sikre åpenhet og knytte lønn og prestasjoner tettere sammen. Komiteen ønsker også at noen store selskaper skal måtte oppgi informasjon, land for land, om skattebeslutninger, innbetalt skatt og mottatte offentlige tilskudd. Forhandlinger kan nå innledes med Rådet. Les mer her

SYSSELSETTING: Økning i sysselsettingen
Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, økte sysselsettingsraten for aldersgruppen 20-64 år i 2014. Det er første gang siden finanskrisen at det har vært en økning i denne gruppen. Andelen sysselsatte var på 69,2 prosent, som er like under toppen i 2008 som var på 70,3 prosent. EUs Europa 2020-strategi har som mål at sysselsettingsraten for personer i alderen 20-64 år skal være på minst 75 prosent i 2020. Les mer her 

INDUSTRI: Veien videre for europeisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid
Europakommisjonen publiserte nylig to rapporter om framdriften på nøkkelområder innenfor EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. Den ene rapporten gir en oppdatering om EUs framgang i å promotere en europeisk forsvars og teknologisk industriell basis. Den andre rapporten gir en oversikt over EUs innsats innenfor sikkerhet og forsvar og forslag til forbedringer. Les mer her

DENNE UKEN I EU
RÅDSMØTE i Rådet for landbruk og fiskeri og i Rådet for økonomi og finans. Landbruksministrene skal forsøke å bli enige om en generell tilnærming til forslaget om organisk landbruk og konkludere om forenklingen av den felles landbrukspolitikken. Økonomi- og finansministrene har forslaget om etableringen av et europeisk fond for strategiske investeringer på agendaen. De skal diskutere Europakommisjonens gjennomgang av makroøkonomiske ubalanser i en rekke medlemsland. Ministrene skal også diskutere medlemslandenes implementering av de landspesifikke anbefalingene i 2014 og en rapport om de budsjettmessige konsekvensene av aldring for perioden 2013-2060 i EU og Norge. Eurogruppen har også møte.
EUROPAKOMMISJONEN skal vedta en ny europeisk migrasjonspolitikk.
EUROPAPARLAMENTET har politisk gruppe- og komitéuke. Utenrikskomiteen skal stemme over to resolusjoner, en om forholdet mellom EU og Russland, og en om framdriften i Tyrkias reformprosess i 2014. På komitéens agenda står også det kommende toppmøtet i Det østlige partnerskapet. Spesialutvalget for skattespørsmål holder en offentlig høring om Lux-leaks. Et borgerinitiativ om å få slutt på dyreforsøk for vitenskapelige formål skal på felles høring i relevante komiteer. De politiske gruppene forbereder neste ukes plenumssamling. 

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

 

Kontakt oss