NHO Europanytt 12.01.2017

Kommisjonen med forslag om regelforenklinger for tjenestesektoren | Støtter regelforenklinger for tjenestesektoren | Nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon | Ny EU-strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi | Vil ha frihet for næringslivet til å kunne flytte data | Nye regler vedrørende vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer

Publisert 12.01.17

NHO Brussel

INDRE MARKED: Kommisjonen med forslag om regelforenklinger for tjenestesektoren
Europakommisjonen presenterte nylig en pakke med ulike lovforslag og retningslinjer som skal forenkle for bedrifter i tjenestesektoren og stimulere dem til å utvide sine virksomheter over landegrensene innenfor EUs indre marked. Pakken inkluderer bl.a. et nytt europeisk e-tjenestekort samt nye regler for behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker og en veiledning for reform av tjenestesektorens regulering. Les mer her

INDRE MARKED: Støtter regelforenklinger for tjenestesektoren
BusinessEurope, hvor NHO er medlem, ga nylig sin kommentar til Europakommisjonens nye tjenestepakke som ble presentert denne uken. BusinessEurope støtter tiltakene fra Kommisjonen, og peker samtidig på at selv om tjenestesektoren utgjør 70 prosent av Europas økonomi så utgjør den grenseoverskridende tjenestehandelen kun 5 prosent av Europas samlede BNP, sammenlignet med den grenseoverskridende varehandelen som utgjør 20 prosent av samlet BNP. Les mer her

JUSTIS: Nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon
Europakommisjonen har denne uken lagt frem lovforslag til nye personvernregler for elektronisk kommunikasjon. Lovforslaget innebærer en modernisering av de eksisterende reglene i det såkalte ePrivacy-direktivet fra 2001, dette av hensyn til utviklingen som har skjedd innenfor elektroniske kommunikasjonstjenester de siste årene. Kommisjonen ønsker også å tilpasse de eksisterende reglene til EUs nye generelle personvernforordning som ble vedtatt i fjor. Les mer her

JUSTIS: Ny EU-strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi
Europakommisjonen presenterte nylig en ny strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi. Strategien tar for seg og reflekterer rundt mulige løsninger på sentrale juridiske utfordringer knyttet til utviklingen av en databasert økonomi, f.eks. tilgang til og overføringer av data, ansvarsfordeling i forbindelse med databaserte produkter og tjenester samt dataportabilitet. På grunnlag av strategien har Kommisjonen også lansert en offentlig høring i saken for å få innspill fra berørte aktører. Les mer her

JUSTIS: Vil ha frihet for næringslivet til å kunne flytte data
BusinessEurope publiserte nylig sin kommentar til EUs nye strategi for oppbygging av en europeisk dataøkonomi. BusinessEurope er positiv til strategien, og understryker samtidig at restriksjoner i mulighetene for å flytte data i dag er et økende problem for bedrifter. Organisasjonen ønsker derfor en felles europeisk tilnærming til å fjerne eksisterende nasjonale datalokaliseringsrestriksjoner. Les mer her

HELSE: Nye regler vedrørende vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer
Europakommisjonen presenterte nylig et lovforslag om endring av de eksisterende reglene for vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer. Siden 2008 har antall arbeidstakere med arbeidsrelaterte helseproblemer falt med nesten 10 prosent, men det er fortsatt store utfordringer. Derfor foreslår Kommisjonen nå bl.a. å innføre eksponeringsgrenser for syv nye kreftfremkallende kjemikalier. Kommisjonen vil også samarbeide tettere med medlemslandene og arbeidslivets parter om å oppdatere nasjonale regler i løpet av de neste to årene. Les mer her 

TALER:
Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Remarks by European Commission President Jean-Claude Juncker at the joint press conference with Joseph Muscat, Prime Minister of Malta

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker: Remarks by European Commission President Jean-Claude Juncker at the Opening Ceremony of the Maltese Presidency of the Council of the EU

*******************************************************
NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.

Kontakt oss